Bolagsstyrning

Acando är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm. Acando tillämpar förutom vad som följer av lag eller annan författning, Svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsstämma

Aktieägarnas inflytande i Acando utövas vid bolagsstämman som är bolagets högsta beslutande organ. En A-aktie representerar tio röster och en B-aktie representerar en röst på årsstämman. Acandos innehav av egna aktier berättigar inte till rösträtt. Protokoll och övrig information från årsstämman återfinns här.

Valberedning

Valberedningen har till sin huvudsakliga uppgift att förbereda val och arvodering av styrelseledamöter och revisor vid årsstämman. I enlighet med beslut på 2016 års årsstämma, ska valberedningen utgöras av styrelsens ordförande jämte minst två representanter bland de största aktieägarna. Styrelsens ordförande skall under oktober månad i samråd med de största aktieägarna i bolaget utse minst två ledamöter till valberedningen. Valberedningens uppgift är att inför kommande årsstämma arbeta fram förslag till stämmoordförande, antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall revisor eller registrerat revisionsbolag, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, arvode till styrelsen och revisor samt i förekommande fall förslag till val av revisorer. Information om Acandos valberedning.

Styrelse

Ansvarsområden
Styrelsen utgör det högsta beslutande organet under tiden mellan stämmorna. Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagsordningen. Styrelsen skall årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Dessutom anger styrelsen, i skriftliga instruktioner, arbetsfördelning mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan vd och de andra organ som styrelsen inrättar, det vill säga revisionsutskott och kompensationsutskott.

Styrelsens ledamöter
Enligt Acandos bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter. Ledamöterna ska väljas av årsstämman. Information om Acandos styrelseledamöter.

Styrelseordförande
Styrelsens ordförande ska tillse att styrelsens arbete utövas enligt bestämmelserna i bolagsordningen, aktiebolagslagen, regler och förordningar, samt styrelsens arbetsordning.

Revisionsutskott

I enlighet med ABL 8 kap 49a§ har styrelsen utsett ett revisionsutskott. Revisionsutskottet bereder ärenden för beslut i styrelsen. Utskottet arbetar efter en årligen fastställd agenda och har till uppgift att övervaka bolagets finansiella rapportering och effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering. Revisionsutskottet håller sig också informerad om revisionen av årsredovisning och koncernredovisning. Utskottet ska också granska och övervaka revisorns självständighet och opartiskhet och särskilt följa upp om revisorn tillhandahåller andra tjänster än revisionstjänster. Utskottet biträder också med förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval. 
I revisionsutskottet ingår Mats O Paulsson (Ordförande) och Anders Skarin. Båda ledamöter är oberoende av såväl bolagets ledning, som de större ägarna.

Kompensationsutskott

Styrelsen har inom sig utsett ett kompensationsutskott som bereder ärenden för beslut i styrelsen. Aktierelaterade incitamentsprogram till bolagsledningen beslutas dock av bolagsstämman. Kompensationsutskottets uppgift är att utarbeta förslag till den verkställande ledningens ersättningsvillkor och övriga anställningsvillkor samt att löpande följa och utvärdera bolagets olika program för rörlig ersättning. Dessutom sker löpande utvärdering av bolagets riktlinjer, strukturer och nivåer för ersättningar inom bolaget.
I kompensationsutskottet ingår styrelseordförande Ulf J Johansson (Ordförande) och Lena Eliasson. Ulf J Johansson är en av bolagets större ägare, men är oberoende av ledningen. Lena Eliasson är oberoende av såväl bolagets ledning som dess större ägare.

Vd och koncernledning

Styrelsen utser en vd att leda och utveckla den dagliga verksamheten och ansvara för bolagets löpande förvaltning. Vd har utsett en koncernledning som består av landschefer samt chefer för gemensamma funktioner. Information om Acandos koncernledning.

Externa revisorer

Årsstämman 2016 beslutade att välja revisionsföretaget KPMG som revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma (2017), som har för avsikt att utse Helena Arvidsson Älgne till huvudansvarig revisor.

Avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning

Bolaget följer Svensk kod för bolagsstyrning med följande undantag;

  • Bolagets styrelse består av åtta styrelseledamöter valda av årsstämman. Mot bakgrund av bolagets och styrelsens storlek har styrelsen ansett det lämpligt att revisionsutskottet består av två styrelseledamöter. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska revisionsutskottet bestå av minst tre styrelseledamöter.
  • Bolaget har inte någon särskild funktion för intern revision. Styrelsen utvärderar årligen behovet av en sådan funktion och har bedömt att det löpande interna arbetet med intern kontroll som företrädesvis utförs av företagsledningen, utgör en tillräcklig granskningsfunktion med hänsyn till bolagets verksamhet och storlek.