Nu samarbetar samhälle och företag gemensamt i hälsorörelsen

2017-01-11 11:08

Hälso- och sjukvården behöver göra allvar av att ge medborgare kunskap och medel att minska risken för att utveckla kroniska tillstånd som exempelvis diabetes, hjärt-kärlsjukdomar eller psykisk ohälsa. Kostnaderna för dessa patientgrupper är galopperande med en ond spiral som följd. Förutsättningarna finns för att skapa ett perspektivskifte för politiker och beslutsfattare inom Hälso-och sjukvården och därigenom frigöra viktiga resurser till andra angelägna patientgrupper.

Hälsorörelsen är ett nätverksbaserat samarbete mellan samhälle och företag, med deltagare som Lifegene, RISE, Livsplats Sverige, Apoteket, MSD, SAS Institute och Acando. Vi har ett samhällsintresse med målet att skapa bättre förutsättningar för hälsosammare levnadsvanor. Genom tidig intervention kan vi förebygga och bromsa sjukdomsutveckling och en skenande vårdkonsumtion. Vi vet ju alla att till exempel hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och psykisk ohälsa har ett starkt samband med levnadsvanor, även om det inte är hela orsaken.

Så, varför händer inte mer på det här området när alla redan kan och förstår sambanden? Hälsorörelsen är vårt initiativ att gå från insikt till handling. Att starta den rörelse som krävs.

I Sverige lever cirka 450 000 personer med diagnosen typ-2 diabetes och det blir fler för varje år. Välfärdssjukdomen växer i hela världen, snabbast i länder med ekonomisk tillväxt – där en allt större medelklass gör att fler människor får råd att utveckla välfärdssjukdomar. Cirka 415 miljoner människor världen över har typ-2 diabetes och antalet förväntas växa till 642 miljoner år 2040. Bara i Stockholm finns över 100 000 personer med typ-2 diabetes.

Kostnaden för behandlingen av sjukdomen beräknas i Sverige till cirka 20 000 kronor i genomsnitt per patient och år. I Stockholm uppgick de totala kostnaderna till 4,5 miljarder kronor. Globalt ligger kostnaden för diabetes på 5 700 miljarder kronor. Var åttonde sjukvårdskrona i världen spenderas på diabetes och dess följder.

Hälsorörelsen arbetar med metoder och finansieringsmodeller för prevention och intervention. Genom att analysera större datamängder för urval av populationer kan vi indexera hälsoutfall och ställa mot kostnad. Vi kan rikta insatser gentemot urval av potentiella patienter tack vara möjligheten till Big Data. Det ger oss unika möjligheter till rätt hälsoinsatser och mätbara resultat. Vi stödjer individen och ökar motivationen genom samverkan med närstående aktörer (såsom mataffären och sportaffären) genom ett aktivt digitalt stöd.

Med en ny form av investeringslogik och nytt kapital kan vi ge Hälso-och sjukvården en injektion på vägen att initiera ett aktivt hälsopreventivt arbete. Det är svårt att skapa förändring i en verksamhet som är fullt upptagen med att producera just vård.

Modellen heter “Health Impact Bonds” (HIB), den prövas nu i flera länder i Europa och vi har genom Hälsorörelsen erhållit EU-medel för att implementera en första HIB i Sverige. Det finns starka krafter i EU för att prova nya finansieringsmodeller.

Det behövs också nya visioner och politiskt mod att prova nytt. Kan vi dessutom kombinera detta med att engagera företag, föreningar och samhälle i ett gemensamt ekosystem – ja, då har vi nått ett stort steg mot ett friskare Sverige.

Hälsorörelsen är ett steg i rätt riktning där implementering påbörjas i Stockholm. Samma typ av analys skulle också kunna genomföras för andra sjukdomar, exempelvis psykisk ohälsa och hjärtkärlsjukdomar.

Vården sitter redan på en otrolig guldgruva av data som bara väntar på att utnyttjas. En guldgruva som kan ta vården ett steg närmare att arbeta med värdebaserad prevention och friskvård i stället för sjukvård.