Acceleration at heart, Strategy in mind

Kvalitetsarbete

Kvalitet är en viktig del av Acandos vardag och berör alla i företaget. Det är centralt i leveransen till kunden, men också för att säkerställa att samtliga processer fungerar väl. På en starkt konkurrensutsatt marknad är kvalitet en självklar konkurrensfördel.

Kvalitet är allas ansvar

Ledningens engagemang i kvalitetsfrågor är en avgörande parameter för att nå hållbar kundnöjdhet. Det är dock ett gemensamt ansvar för samtliga anställda att sträva efter kundnöjdhet genom att både delta i utvecklingen av Acandos intellektuella kapital och genom att efterleva etablerade processer.

Kundnöjdhet

För att säkerställa att arbetet går i rätt riktning genomför Acando regelbundna kundundersökningar som mäter kundnöjdhet.

Det intellektuella kapitalet

Utvecklingen av Acandos intellektuella kapital koordineras av Acandos ledning, metodexperter och Acandos kvalitetssystem. Intellektuellt kapital lagras och tillgängliggörs för alla medarbetare genom Acandos kunskapsdelningssystem. Detta är en noggrann process som kräver tid och uppmärksamhet. Resultaten är effektiva kundåtaganden, minskad risk och smidigare processer.

Projekten i fokus

Acandos leveransprocess har alltid vilat på en stark projektstyrningsmodell, utbildning av projektledare och kvalitetssäkring. Även om kvalitetsgranskningar och revisioner oftast är kontrollerande, pågår ett arbete att genomföra fler proaktiva revisioner. Till exempel finns en specifik process för projektrevisioner. Dessa revisioner genomförs under kritiska skeden i åtaganden och tillhandahåller oberoende insikter i projektets pågående leveranser, vilket öppnar för förbättringar och säkerställer slutlig leverans.

Certifierade konsulter

Som ett led i kvalitetsarbetet uppmuntrar Acando sina konsulter att certifiera sig inom sina respektive expertområden. Inom till exempel projektledning är certifieringarna ett viktigt led i att dokumentera och kvalitetssäkra projektledningskompetensen. Acando har i nuläget ett stort antal konsulter som är certifierade enligt såväl IPMA, International Association of Project Managers, som PMI, Project Management Institute. Bland annat finns Acando med på Svenskt Projektforums tio-i-topp lista!