Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Vårt engagemang för hållbarhet

  Varje medarbetare på Acando ska aktivt verka för en hållbar utveckling av samhället genom att ständigt förbättra och utveckla sig själva och Acandos verksamhet. Acando strävar efter att verksamheten ska ha så liten negativ inverkan på miljön som möjligt.

  Miljöledningssystem

  Miljöarbetet inom Acando är underställt Facility Manager och sker på uppdrag av VD. Arbetet bedrivs utifrån en miljöplan som syftar till att säkerställa efterlevnaden av Miljöpolicyn. Miljöplanen revideras inför varje verksamhetsår och avstämningar görs löpande i företagsledningen. I de fall då Acandos kunder så kräver redovisas resultat av miljöarbete av kundansvarig.

  Återvinning, kretsloppstänkande och rekonditionering

  All IT-utrustning på Acando utrangeras på ett miljövänligt sätt. I möjligaste mån försöker Acando avyttra utrustning för återanvändning och i de fall detta inte går lämnas utrustningen till samarbetspartner för demontering och återvinning. På samtliga kontor eftersträvas källsortering av papper och övrigt avfall.

  Minskad miljöpåverkan från resor

  Acandos viktigaste miljöfråga är persontransporterna. Konsultarbete innebär en hel del resande, vilket till viss del görs med bil, tåg och flyg. Vi har som målsättning att ständigt minska vår miljöpåverkan från resandet. Alla Acandos kontor är centralt belägna med goda kommunikationsmöjligheter.

  Följande riktlinjer gäller:

  Interna möten

  Interna möten ska i första hand genomföras via videokonferens eller telefon.

  Transportsätt och tjänstebil

  Vid val av transportsätt mellan tåg, flyg eller bil ska tåg alltid beaktas i förhållande till tidsvinst.

  Acandos tjänstebilar ska vara miljöbilar. Vi uppmanar också våra medarbetare att välja miljöbilar då val av personalbilar görs. Personalbilen ska vara lämplig för förarens transportbehov i tjänsten avseende miljö och säkerhet.

  Minskad miljöpåverkan i lokaler

  Vid möblering av våra kontor är återvinning ett ledord. För att minska elanvändningen inom Acando förses nya kontor med tidsstyrd belysning. Andra åtgärder som vidtagits är att samtliga skrivare är inställda för dubbelsidig utskrift, detta reducerar pappersåtgången och sparar både miljö och pengar.

  Acandos miljöpolicy

  Acando ska:

  • Integrera miljöfrågorna i verksamheten så att företaget uppfyller och överträffar myndigheters och kunders krav
  • Tillse att man uppfattas som ett företag med engagemang i miljöfrågor
  • Visa respekt för naturresurser genom ett sparsamt råvaruuttag och en hög grad av återvinning
  • Använda energi på ett ansvarsfullt och sparsamt sätt
  • Vid inköp säkerställa att produkter och tjänster uppfyller högt ställda miljökrav

  Läs även

  Vill du veta mer?

  Kontakta Åsa Wahlström asa.wahlstrom@acando.com +46 (0)8-699 76 34