Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Vi möjliggör en proaktiv hälso- och sjukvård

  Vi har det strategiska perspektivet och den tekniska kunskapen för att utveckla morgondagens hälso- och sjukvård.

  Genom att förena hjärta och hjärna bidrar Acando till en vård som är baserad på bästa möjliga kunskap. För patienterna innebär det en tillgänglig och jämlik vård oavsett var man bor. För medarbetarna handlar det om tillgång till smarta beslutsstöd för diagnos och behandling vid varje patientmöte. Och för vårdgivarna skapas förutsättningar att tillvarata sjukvårdens resurser så effektivt som möjligt.

  Digitaliseringen ger oss förutsättningarna att göra mer för mindre

  Svensk hälso- och sjukvård är bland de bästa i världen sett till medicinska resultat, men är som de flesta vårdsystem satt under hård press. Ökad komplexitet, nya aktörer och en ansträngd ekonomi är några av utmaningarna för den offentliga vården. Utgifterna för vård i Sverige ökar för varje år, men behovet av vård ökar i en ännu snabbare takt. Bristen på vårdpersonal har blivit stor i flera landsting. Därför är det centralt att fokusera på hur resurserna vi har används.

  Digitaliseringen möjliggör i många fall en smartare resursanvändning. Men ny teknik genererar inget värde i sig. Det är först när vi förändrar arbetssätt och beteenden som digitaliseringen kan generera verkligt värde. På Acando förstår vi både teknik och människor - och vi vet att det enda sättet att skapa långsiktig nytta är genom verksamhetsdriven förändring.

  sjukvård-digitalisera

  Hur kan Acando hjälpa er?

  Något vi är sysselsatta med just nu är att med hjälp av modern teknik utveckla smartare arbetssätt i vården, som i sin tur bidrar till ökad kvalitet för både patienter och vårdpersonal. Och som inte bara skapar en bättre arbetsmiljö för medarbetarna, utan även blir ett fundament för klinisk forskning.

  Utöver att kunna projekt-/programledning och ha slipade analytiker på plats, finns några områden där vi känner oss riktigt vassa:

  Digital innovation

  Med hjälp av modern teknik gör vi skillnad på riktigt – med lösningar som inte bara fungerar på testbänken, utan som är väl integrerade i vårdverksamheten. Vi har bland annat varit med och utvecklat prediktiv analys för tidig upptäckt och riskskattning, stöd för patientens insikt och prioritering och stöd för långsiktigt hållbara levnadsvanor.

  Förändringsarbete

  Vi fokuserar inte bara på de tekniska lösningarna för hälso- och sjukvården, utan även förhållningssätt, verksamhetstransformation och kultur, som ofta agerar motkrafter och bromsar utvecklingen. Vi säkerställer att ändamålsenliga arbetssätt för medarbetarna och stärkt patientinflytande blir drivkrafter för utvecklingen.

  Artificiell intelligens och Internet of Things

  Digitaliseringen av vården skapar ett ständigt ökande flöde av data, som är en grundläggande källa till kunskap. Vi hjälper till att kvalitetssäkra, aggregera och visualisera relevant information utifrån stora mängder, ofta komplexa data. Vilket möjliggör effektivare arbetssätt, bättre vårdbeslut och nya former av vård, såsom hemmonitorering.

  Patientcentrerad vård med service design

  Nya lösningar, arbetssätt och processer utvecklas genom att utgå från patientens perspektiv. Det handlar inte om att sätta patienten i centrum, utan om att sätta patientens behov i centrum – och säkerställa att patienten ges förutsättningar för att vara en bidragande aktör. Metoden service design har under de senaste åren blivit mycket populär globalt bland organisationer som eftersträvar bättre kundupplevelser och användarvänlighet.

  Kundcase

  • Acando stöttar med projektledning, metodstöd och verksamhetsutveckling i 4D-programmet

   Program 4D (D som i diagnos) är ett unikt samverkansprogram mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms Läns Landsting (SLL) som ytterst syftar till att förbättra människors hälsa och delaktighet i sin egen vård och förbättra samverkan mellan vård o forskning. Detta ska bland annat ske genom att strukturerad vårddata underlättar för forskning och skapar förutsättningar för beslutsstöd etcetera - och genom att snabbare omsätta forskningsresultat till förbättrade metoder. SLL och KI har gemensamt initierat program 4D och de fyra diagnoser som ingår i programmet är; artriter, bröstcancer, diabetes typ 2 och hjärtsvikt.

    

   Acando stöttar tre av fyra projekt/diagnoser (artriter, diabetes typ2 och hjärtsvikt) med projektledning, metodstöd och expertis i verksamhetsutveckling i vården. Uppdraget omfattar facilitering av utvecklingsarbetet i samverkan med vårdgivarrepresentanter och patientrepresentanter för att säkerställa verkligt patientcentrerade lösningar. Uppdraget inkluderar också att utveckla evidensbaserade modeller för prevention, diagnostik, behandling och för uppföljning av resultat och behandlingsutfall.

    

   Programmet sträcker sig över en tidsperiod från 2012-2017 och Acandos uppdrag har så här långt resulterat i:

   - Definition av arbetsmetoder och modeller som är applicerbara på fler folksjukdomar, bland annat:

   - Definierade patienscenarier och standardiserade vårdprocesser för kronisk sjukdom - modellen omfattar patientresa, processnotation, begreppsmodell och tillvägagångsätt för processformulering

   - Metod för implementering av standardiserad vårdprocess med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete

   - Modell för individuell och interaktiv vårdplan där vårdgivare och patient delar information med hjälp av patientens smartphone över den nationella tjänsteplattformen - vårdgivaren får tillgång till patientens mätvärden, fysisk aktivitet etcetara i realtid och kan med hjälp av patientöversikt prioritera patienterna efter utfall och compliance (applikationen förskrivs som ett läkemedel och uppkoppling sker informationssäkert)

   - Införande av hjärtsviktsmottagningar som medför snabbare och säkrare diagnos och behandling

   - Standardiserade journalmallar för hjärtsvikt

   - Screeningmetoder för Diabetes typ 2 och preventionsprogram för prediabetes 

   Utöver detta har analyser och utredningar genomförts, bland annat en omfattande kartläggning av diabetesvården som påvisar behov av en standardiserad vårdprocess.

  Kundcase Machine learning minskar risken för allvarlig lunginflammation

  Med machine learning och big data har Södra Älvsborgs sjukhus fått helt ny kunskap om patientmottagande och risker för komplikationer som lunginflammation. Resultatet av Acandos uppdrag är effektivare vård och kortare vårdtider.

  Tema The future of Healthcare

  Vården är satt under hård press och digitaliseringen möjliggör lösningen på dagens och framtidens utmaningar. Men tekniken är bara en förutsättning - att få med det mänskliga perspektivet på resan är A och O för att skapa en framgångsrik vård. Vi djupdyker i det senaste inom hälso- och sjukvård, och vad som krävs för att nå en hållbar förändring.

  Insikt Nio grundläggande steg (som ofta missas) för en lyckad digitalisering av vården

  Vad är de grundläggande förutsättningarna för att digitaliseringen ska göra skillnad inom vården? Och varför går det så långsamt? Vi har sammanställt nio faktorer som kan upplevas som självklara, men som ofta missas i utvecklingsprojekt inom vården. Faktorer som krävs för att digitaliseringen ska bli ett verktyg som underlättar för medarbetarna, skapar värde för patienterna och samtidigt gagnar hela vårdsystemet. Ladda ner rapporten här.

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Fredrik Erbing fredrik.erbing@acando.com +46 (0)73-021 12 69

  Eller vill du bli kontaktad?