Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Cloud Architecture and Advisory

  Förmågan till snabb förändring - att snabbt kunna lansera nya tjänster, erbjudanden och lösningar - är helt avgörande i det digitala samhället

  Molnet gör det lättare för verksamheter att testa nya idéer och att vara snabbrörliga. Att ha en tydlig strategi för hur man drar nytta av molnets alla möjligheter och insikt i svagheter och hot inom området, är en förutsättning för effektiv digitalisering.

  Med insikten att molnet inte bara kan skapa kostnadsbesparingar, utan också ökad effektivitet, kan en organisation bli verkligt digital och därmed skapa nya värden för både kunder och ägare. 

  Vad hjälper vi våra kunder med?

  Digital Trust - Digitalt förtroende

  Den digitaliserade verklighet vi lever i ställer ökade krav på förtroende och säkerhet. Hur kan man lita på att den som konsumerar en tjänst eller information är den de utger sig för att vara? Vilken skada kan andra göra er, er leverans och ert varumärke? Hur väl uppfyller ni lagar och regler, och vad blir konsekvenserna när något brister? Frågor som dessa  behöver kunna besvaras i alla verksamheter som har en digital närvaro.

  Genom ett väl utarbetat ramverk och erfarenhet från de flesta typer av branscher hjälper Acando verksamheter och organisationer att få insikt i både nuläge och  förbättringsmöjligheter. Ramverket omfattar områden som informationssäkerhet, åtkomstkontroll, identitetshantering, lagar och regler, processer och kompetens. En av våra nyckelmetoder omfattar en heat-map där vi kartlägger nuläget utifrån nu gällande kriterier som externa krav, interna drivkrafter, ekonomi och genomförandeförmåga.

  IT Assessment

  Hur driver man värdeskapande förändring inom IT-området i linje med verksamhetens strategi och behov? Först och främst behöver man förstå nuläget och sätta det i relation till verksamhetsstrategin, marknaden och rimliga målsättningar för en förändringsresa. Acandos metod för att genomföra en sådan IT Assessment har använts inom ett flertal branscher och typer av verksamheter. Med en förståelse för marknaden som helhet och viktiga trender, sätter vi kundens unika situation i ett större perspektiv när kort och långsiktiga förändringsmål identifieras.

  Processen omfattar en nulägesanalys av verksamhetsstrategin, ekonomi, leverantörer och leverantörsavtal samt djupintervjuer med nyckelpersoner inom verksamheten. Sammantaget syftar detta till att identifiera de förändringsmål som kommer att skapa verklig nytta för just er verksamhet.

  Molnstrategi och målbild

  Vi erbjuder råd och stöd i etableringen av en molnstrategi samt målbild för den förändringsresa som ofta är en konsekvens av en sådan strategi. Genom att analysera nuläget, verksamhetsstrategin och även det läge som eventuella branschkollegor befinner sig i, kan en genomförbar strategi formuleras.

  Att bistå våra kunder i både etablering av strategi och genomförande av denna är självklart för oss. Ibland tar vi fullt ansvar för hela eller delar av transformationen, och ibland agerar vi rådgivare där en organisation själva eller med andra, befintliga partners driver och genomför förändringen.

  Architectural Governance 

  I en allt mer komplex värld där tjänster och lösningar helt eller delvis produceras  internt eller i molnet,  ökar behovet av arkitekturell styrning och kontroll över IT-landskapet. För att kunna maxmiera nyttan av moderna tjänster och hålla en hög takt i digitaliseringen krävs en övergripande arkitektur som har långsiktig planering såväl som kortsiktig flexibilitet för ögonen.

  Vi hjälper våra kunder att sätta modeller och ramverk som inte bara stödjer den IT-drivna produktionen, utan som också knyter an till verksamhetens mål och drivkrafter. Vi ser det som avgörande att den arkitekturella strategin kan användas i praktiken av samtliga projekt i verksamheten.

  Identity and Access Management

  I de flesta verksamheter jobbar idag både medarbetare, externa partners, underleverantörer och ibland även kunder i de digitala verktygen. Att ha god kontroll över vem som har tillgång till vilken information, och i vilken omfattning och när, är därmed helt avgörande. Informationen blir i större utsräckning en nyckeltillgång. Inom vissa branscher är det dessutom tydligt reglerat hur behörigheter, åtkomst och identiteter skall hanteras, vilket skapar ytterligare utmaningar.

  Acando har en gedigen erfarenhet av att kartlägga dessa frågor och att införa lösningar, processer och styrmodeller som säkerställer att man uppfyller såväl externa som interna regelverk. I nära samarbete med verkstygsleverantörer leder och stöttar vi i arbetet med att införa nödvändiga kontroll- och automatiseringslösningar som underlättar hanteringen av identiteter och behörigheter. 

  Kundcase

  • Molnstrategi för nytt kunderbjudande

   Konkurrensen och förändringstakten inom telekombranschen är mycket hög. Vår kund hade identifierat möjligheten att erbjuda sina kunder globalt molnbaserad tjänsteleverans av telekomplattformar som ett strategiskt prioriterat område.

   Acando ledde arbetet med att identifiera och beskriva leveransmodell, tjänstepaketering och strategi för etablering av molntjänster. Genom att dra lärdom av redan etablerade, generella molnleverantörer, kunde en anpassad strategi med fokus på end-2-end tjänster för det avsedda kundsegmentet tas fram.

  • IT Assessment – identifiera vägen till målbild 2018

   Med en insikt att man idag hade en föråldrad och underinvesterad IT-leverans fick Acando förtroendet att genom sin beprövade metod, IT Assessment, genomlysa nuläget samt identifiera kort- och långsiktiga förbättringsmöjligheter.

   Resultatet blev en i verksamheten väl förankrad plan för förändring som hade både kortsiktiga mål och effekter men även mer långsiktiga aktiviteter helt i linje med befintlig verksamhetsstrategi.

  • Säker delning av högsäkerhetsklassad information med externa parter

   Verksamheten verkar i en reglerad bransch där viss information har ett högt säkerhetsvärde för så väl organisationen som för allmänheten. Delar av denna information behöver regelbundet delas med externa underleverantörer på ett säkert sätt där man kan spåra vem som har haft åtkomst till vad och gjort vilka ändringar.

   Med hjälp av en standardiserad portallösning med versionshantering och sträng behörighetskontroll enligt ett satt ramverk kunde både interna och externa säkerhetskrav mötas. Dessutom fick användarna en bättre lösning som ökade stödet för mobilitet och ökad valfrihet i form av arbetsenhet.

  Annika Neckman Stockholm annika.neckman@acando.com +46 (0)73-985 50 60
  Tomas Videfors Stockholm tomas.videfors@acando.com +46 (0)72-158 12 01
  Andreas Ring Malmö andreas.ring@acando.com +46 (0)73-088 81 60
  CIO Insights

  I takt med digitaliseringen har CIOns möjlighet att leverera affärsvärde och krav på att arbeta affärsutvecklande ökat stadigt. Ta del av trender och tips som hjälper dig att navigera i det nya landskapet.