Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Digital Strategy and Transformation

  Bli en ledare i det digitala landskapet.

  Vår mötesplats med kunder förändras snabbt, fragmenteras och blir paradoxalt nog mer sammanknuten. Framtidens affärer sker på många plattformar under dygnets alla timmar över hela planeten. Nu gäller det att inte bara att överleva, utan att bli en vinnare.

  Bara hälften av svenska B2B-företag säger sig ha en digital målbild

  Genom våra mätningar inom arbetet med digital strategi och transformation vet vi vad som skiljer vinnare från förlorare. Vi vet att förvånansvärt många beslut rörande digitala satsningar fattas på magkänsla och oro för att halka efter.  Över två tredjedelar av svenska B2B-företag säger sig ha utmaningar i att digitalisera kundmötet. Man har under de senaste 20 åren sett hela branscher backa in i den förändring som digitaliseringen innebär. Samtidigt finns det tydliga ledare och hårt arbetande vinnare.

  digital strategi

  Vi stöttar dig i att nå ökad lönsamhet och högre effektivitet

  Vision, strategi och målbild

  Vi erbjuder råd och ledning i det utmanande arbetet med den digitala förändringsresan. Vi hjälper våra kunder att driva tillväxt och lönsamhet med hjälp av digital teknik. Från det inspirerande arbetet med vision, strategi och målbild, till det komplexa arbetet med exekvering och införande av nya system och teknik.

  Få bättre effekt av förändringsarbetet genom råd som är förankrade i verkligheten

  Branscherfarenhet och verksamhetskunnande

  Med erfarenhet av större strategiuppdrag inom mediebranschen, bank- och finanssektorn, resebranschen, detaljhandeln, transportsektorn och inte minst inom offentlig sektor och organisationslivet, har vi verktyg och modeller som underlättar förståelsen för utmaningarna och som hjälper våra kunder att sätta sin egen digitala agenda.

  Resultat i form av ökad lönsamhet och högre effektivitet

  Från arbetet som förändrings- och transformationsledare har vi under åren dragit slutsatser och lärdomar som gör att våra råd är förankrade i verkligheten, och vårt arbete i kundåtagandena effektivt. Det förändringsarbetet vi stöttar ger alltid en effekt i våra kunders affärsverksamhet, både på första och sista raden.

  Vad hjälper vi våra kunder med?

  Digital Strategy

  Den digitala utvecklingen förändrar förutsättningarna för företags och organisationers konkurrenskraft och utveckling.

  I processen att utveckla affärer, verksamhet och kundrelationer hjälper vi våra kunder att göra rätt vägval för fortsatt tillväxt och effektivitet. Som vi ser det, handlar arbetet med en digital strategi om att välja rätt väg avseende vilka möjligheter som ska realiseras för ett fortsatt värdeskapande.

  Digital Transformation

  De mest framgångsrika företagen när det kommer till digital utveckling har en gemensam egenskap – förmågan att leda snabb och storskalig förändring.

  I den utmanande förändringen som en digital transformation innebär, stöttar vi våra kunder i arbetet med att föra upp de digitala frågorna på ledningens agenda. Vi inför nya arbetssätt kopplat till snabbrörlig strategiutveckling. Vi leder också exekvering av banbrytande utvecklingsinitiativ.

  Innovation and Service Design

  Genom våra mätningar vet vi att majoriteten av svenska storföretag anser att innovation av olika slag är det allra viktigaste för överlevnad och tillväxt i den digitala världen. Det finns många exempel på stabila branscher som förändrats i grunden av innovationer och nya tjänster.

  Att utveckla sin förmåga till innovativ utveckling är ett sätt att möta detta behov. Att arbeta med tjänsteutveckling är ett exempel på detta. Acando erbjuder analys, råd och ledning inom digital innovation såväl som affärsinnovation genom att analysera och utveckla kundresor och erbjudandeportföljer med tjänster och nya produkter. Tillsammans med kunder inom alla branscher har vi utvecklat helt nya koncept och affärsmodeller. Vi använder moderna arbetssätt där våra kunder deltar i kreativa processer för att våga ta nästa steg i utvecklingen mot helt nya koncept och affärsmodeller.

  Kundcase

  • Ett attraktivt erbjudande till frekventa resenärer hos Skandinaviens ledande flygbolag

   Företaget ligger redan långt framme med digitala lösningar till kund, detta syns bland annat genom en mobilapp som har högsta betyg i Europa samt en vision om öka kundtillfredsställelsen genom att möjliggöra för företagets kunder att hantera sina resor alltigenom digitalt.

   Kunden hade utmaningar med att skapa en sammanhållen kundupplevelse. Många separata lösningar och olika system gjorde det svårt att skapa personanpassad kommunikation. Det var även kostsamt och tidskrävande att arbeta i de överlappande systemen, administrationen blev personalintensiv och innehöll många manuella moment. Företaget saknade också nödvändiga interna verktyg för att kunna jobba kundtillvänt och effektivt.

   Acando fick i uppdrag att definiera samt sätta upp program, programkontor samt transformationsledning av det treåriga digitala transformationsprogrammet.

   Programmet spände över alla affärsenheter och omfattade en stor del av företagets utveckling. Acando har bistått med operativ programledning, vidareutveckling och införande av program- och projektstyrningsmodell, kvalitetssäkring av beslutsunderlag, framtagande av programmets arbetssätt och coachning av projektägare och projektledare i nya arbetssätt. Vidare omfattade uppdraget etablering av modell och mall för business case, samordning av förändringsledning, kommunikation och införande.

   Uppdraget resulterade i etablering av ett stort digitalt transformationsprogram, målbild och roadmap, införande av gemensam affärsdriven och iterativ programstyrningsmodell och ett nytt arbetssätt. Resultatet innefattade också i införande av rutiner och forum för uppföljning av projektens progress och finansiella status samt införande av gransknings- och kvalitetssäkring av projektens lösningar och förväntade effekter.

  • Pensionsmyndigheten - Digital plattform, responsiv webb och nya arbetssätt

   För att leva upp till kundkrav och till en pensionsmarknad i ständig förändring samlade myndigheten flera aktiviteter i ett program. Programmets syfte var att öka kundnyttan genom mer individualiserad digital information och en ökad förmåga att snabbt kunna lansera nya digitala tjänster. Myndighetens utmaningar låg i att de hade en något föråldrad tjänstestruktur, en icke-responsiv webb och en önskan om att jobba ännu mer agilt.

   Acando bidrog till programmet genom programledning och agil expertis. Uppdraget omfattade att strukturera arbetsströmmar, se över ekonomiska ramar, införa nytt arbetssätt, samt säkerställa resurser för att nå Pensionsmyndighetens långsiktiga mål. Under det första året av uppdraget har programmet levererat en ny digital plattform och en ny responsiv webb samt nya arbetssätt i form av mer agil utveckling och styrning. Programmet fortsätter med syfte att lyfta över alla tjänster från den gamla arkitekturen till en ny modern micro-tjänstarkitektur.

   Effekterna av programmet är redan synliga. Pensionsmyndigheten kan idag leverera nya tjänster och nytt innehåll två gånger i veckan, mot tidigare fyra gånger per år. Det, tillsammans med den nya resonsiva webben, gör att kunderna upplever en ökad tillgänglighet och att de får ett bättre stöd när de sparar, planerar och tar ut sin pension. Även internt märks effekterna där utvecklingsteam och verksamhet har ett närmare samarbete och ett mer delegerat ansvar.

  Erik Brandrup-Wognsen Stockholm erik.brandrup-wognsen@itch.se +46 (0)70-250 76 58
  Jon Nilsson Göteborg jon.nilsson@acando.com +46 (0)730-82 52 69
  Tobias Nilsson Västerås tobias.nilsson@acando.com +46 (0)73-082 55 33
  Malin Unger Malmö malin.unger@acando.com +46 (0)70-964 24 14
  Case Öresundskraft

  Digital strategi för morgondagens elmarknad.

  Acando Digital Insights

  Ta del av våra insikter kring digitalisering och innovation.