Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Finance and Performance Management

  Vet du vad som kännetecknar en modern ekonomifunktion? Har ni en integrerad och välfungerande verksamhetsstyrning på plats? Är er ekonomifunktion i samklang med ledning och övrig organisation? Har ni stenkoll på balansen mellan styrning, kontroll och affärssupport? Vi stöttar er i alla delar och ser till att ni som ekonomifunktion har verktyg och processer på plats för att öka effektivitet och fokus på kvalitativt arbete.

  Hur kan Acando hjälpa er?

  Öka er affärsnytta genom att säkerställa att rätt beteende uppmuntras

  Välfungerande styrning är nyckeln till framgångsrik organisation, men det krävs medhåll från alla

  Förstår din organisation relationen mellan strategi, styrmodell, mätetal och påverkan på dina medarbetare? Styrning som är tydligt kopplat mot uppsatta mål och strategier är A och O i en framgångsrik verksamhetsmodell. För att uppsatta strategier ska lyckas på riktigt, krävs det att hela verksamheten - alla medarbetare inkluderat - är med och jobbar mot de uppsatta målen. Vi vet hur man får med hela organisationen på tåget och stöttar er hela vägen från verksamhetsstyrning till val av styrmodeller och KPI:er.

  Optimera er organisation och kultur

  Har ni utmaningar i organisationens roller och ansvar? Inte sällan ser vi ett förväntningsgap mellan ekonomifunktionen och verksamheten som är resultatet av otydliga roller och ansvar. Ett första steg i elimineringen av gapet är att tydliggöra roller och ansvar inom ekonomiorganisationen, och därefter utveckla samarbetet över funktionerna. Vi stöttar er längs resan mot bättre samarbete - tvärs över avgränsande funktioner - så att ni ökar förmågan att arbeta i linje med affärsbehoven.

  Digitalisera era ekonomiprocesser

  Digitaliseringen utmanar dagens affärsmodeller som är i ständig förändring – och därmed krävs detsamma av ekonomifunktionen

  Vet ni vad digitalisering betyder för er som ekonomifunktion? Har ni tagit tillvara på de möjligheterna? Vi skräddarsyr era ekonomiprocesser, och digitaliserar era rutinmässiga uppgifter så att ni får mer tid över till värdeskapande aktiviteter. Genom att utforska digitala lösningar och teknik såsom Robotic Process Automation (RPA) , hjälper vi er att strukturera system och arbetssätt – med ökad kvalitet som resultat. Ofta stöter vi på bristfälliga och osynkade system som stjäl onödig tid från användaren. Vi ser över ekonomifunktion, utvecklar processer, och säkerställer att ni får tillgång till verksamhetsanpassad stöd.

  Kundcase

  • Behovsanalys för en restaurangkedja

   Kunden hade på några få år vuxit avsevärt både sett till omsättning och antal anställda, vilket lett till att arbetsprocesser och systemstöd inom inköp, ekonomi och personal inte utvecklats i önskvärd takt. Skalbarheten med nuvarande arbetssätt och system var begränsad och behövde förändras för att inte hindra effektivisering samt en eventuell fortsatt expansion. Acando fick i uppdrag att genomföra en behovsanalys inom aktuella processer i syfte att identifiera och genomföra förändringsbehov.

  • Effektivare inköp för ett universitet

   Kunden avsåg att effektivisera sina inköp genom att införa en enhetlig process för elektroniska inköp samt säkerställa en sammanhållen process tillsammans med fakturahantering. Syfte och mål med att införa e-handel var att stödja verksamheten i att göra regelrätta och säkra inköp, som på sikt ger lägre priser och ökad avtalstrohet. Acando fick uppdraget att genomföra en behovsanalys som syftade till att ligga till grund för beslut om huruvida kunden skulle införa e-handel. Acando har haft projektledaransvaret i samtliga steg, det vill säga från behovsanalys till upphandling och införande, med resultatet att en ny gemensam inköpsprocess och tillhörande IT-lösning har införts i hela verksamheten.

  • Effektivare processer hos ett försäkringsbolag

   Det existerande systemstödet kunde inte effektivt stödja processerna inom områdena ekonomi, inköp samt tid- och projekt. Acando fick i uppdrag att med sin upphandlings- och införandemetodik stödja försäkringskoncernen i framtagning av förväntade effekter och krav inom nämnda processer, upphandla och införa en helhetslösning samt säkerställa uppnående av uppsatta effektmål och krav. Med beaktande av en helhetslösning bestående av ett nytt ekonomisystem har en integrerad lösning införts för att uppfylla de uppsatta effektmålen.

  • Ny styrmodell för lönsamhet och ökad kvalitet
   Företaget driver en affär med låga marginaler och med långa SLA-styrda avtal som förutsätter kontinuerliga förbättringar och effektiviseringar. Delar av verksamheten har inte levt upp till ställda kvalitetskrav varför lönsamheten blivit lidande. Det har i sin tur även påverkat företagets förmåga att förlänga befintliga avtal och vinna nya affärer vilka uteslutande upphandlas genom offentlighetsprincipen.
    
   Acando fick uppdraget att med utgångspunkt från befintlig strategi artikulera de mål som bäst avspeglar företagets övergripande behov och prioriteringar. Med utgångspunkt från dessa mål arbetade Acando fram en KPI-modell med ett mindre antal KPI:er för att fokusera verksamhetens gemensamma ansträngningar. Acando utformade dessutom ledningsprocesser i syfte att säkerställa ett kontinuerligt fokus på de mål och de KPI:er som utformats. Under en övergångsperiod coachade Acando chefer i hela verksamheten inklusive ledningsgruppen.
    
   Efter avslutat uppdrag hade Acando etablerat en gemensam bild av företagets mål och prioriteringar, ett gemensamt språkbruk, en gemensam KPI-modell med tillhörande KPI-definitioner, samt ett arbetssätt för att kontinuerligt (med olika frekvens) följa upp att utvecklingen gick i rätt riktning och med rätt hastighet.
  • Statens Service Center fick effektivare arbetsprocesser med RPA

   Statens Service Center (SSC) avsåg genomföra en pilot i syfte att effektivisera vissa arbetsprocesser inom ekonomiredovisning med hjälp av robotisering. SSC hanterar administrativa tjänster för cirka 60 myndigheter, vilket innebär flera monotona arbetsuppgifter som tar mycket tid från medarbetarna. Då de även fungerar som rådgivare fanns det ett stort behov av att minska repetitiva uppgifter flr att frigöra tid. 

   Acando ledde ett pilotprojekt där tre processer robotiserades. I uppdraget ingick att synliggöra tekniska, legala och verksamhetsmässiga förutsättningar, samt checklistor för att robotisera ytterligare processer. Utöver det togs det fram ett business case som visade på ROI år två och förslag på förvaltningsmodell med kompetenser och ansvarsområden.

   RPA mottogs mycket positivt i organisationen och sågs som en hjälpsam medarbetare.

  • Utformning och etablering av KPI-modell för strategisk styrning

   Företaget och dess olika affärsenheter formulerar årligen sina strategiska mål och målnivåer på strategiska KPI:er i ett strategiskt styrkort. Företaget har genomfört ett antal förvärv och en omorganisation, vilket har medfört ett antal nya produkter och affärsenheter. Inför arbetet med att formulera strategin för den kommande planeringsperioden ville man säkerställa en enhetlig struktur och validering av befintlig KPI-modell.

   Acando fick uppdraget att sammanställa, utvärdera och prioritera befintliga KPI:er utifrån det strategiska styrkortet, samt de värdeskapande aktiviteter KPI:erna avsåg mäta. Vi samornade även informationen grafiskt och åskådliggjorde strategiska KPI:er i en sammanhängande KPI-modell för rapportering. Utifrån analysen av potentiella gap i KPI-modellen definierades även kompletterande KPI:er och en plan upprättades för införande av KPI:erna i ett gemensamt rapporteringsverktyg. Projektet etablerade en KPI-modell som underlättar för respektive beslutsfattare att styra mot strategiska mål. Beslutsfattarna känner tillförlitlighet till de strategiska KPI:erna och väsentligt mindre tid läggs på validering. Ledningsgruppen har numera ett gemensamt verktyg som tydliggör de strategiska målen och KPI:erna, vilket möjliggör samordnad strategisk styrning.

  Ketti Dahlström Stockholm ketti.dahlstrom@acando.com +46 (0)73-082 54 98

  Träffa våra experter och ta steget mot den moderna ekonomifunktionen

  Hur kan vi hjälpa dig? Boka ett möte med oss för att få en skräddarsydd plan framåt, med rätt verktyg och processer på plats för att öka både effektivitet och fokus på kvalitativt arbete.

  Ketti Dahlström Stockholm ketti.dahlstrom@acando.com +46 (0)73-082 54 98

  Boka ett möte här: