Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Finance Process Excellence and Solution Realization

  Vi hjälper er att identifiera behovet, realisera upphandlingen och implementera systemet.

  Står ni inför att upphandla en ny tjänst, produkt eller system? Eller behöver ni effektivisera era processer så att de stödjer verksamhetens behov? Vi har en välutvecklad metodik för behovsanalys, upphandling och införande som hjälper er att lyckas med verksamhetsförbättringar och IT-leveranser.

  Vi genomlyser verksamheten och systemstödet, och säkerställer att de verkliga behoven omsätts i rätt krav på system och förändringar i verksamheten. Vi hjälper också till att utvärdera, upphandla och implementera nytt systemstöd. Vi har lång erfarenhet av att tillsammans med våra kunder säkerställa att de uppsatta målen nås. 

  Oavsett om ni ska upphandla ett nytt affärssystem, e-beställningssystem eller andra vanliga system säkrar en tydlig nuläges- och börlägesanalys tids- och kostnadsbesparingar, optimerade processer och värdeskapande lösningar.

  Vi projektleder hela vägen från behovsanalys till införande av systemlösning

  upphandling

  Hur kan Acando hjälpa er?

  Vi hjälper er att spara pengar 

  Vårt arbete utgår alltid från ert behov och era arbetsflöden. Vi har ett väl beprövat tillvägagångssätt och våra erfarna och kompetenta konsulter arbetar nära er som kund - tillsammans säkerställer vi att förändringarna blir bestående. Vårt fokus på de verkliga behoven säkerställer kvalitet och effektivitet längs hela resan. 

  Vi börjar alltid med att tillsammans etablera målsättning, tidplan, omfattning och riskanalys. Därefter görs en grundlig nuläges- och börlägesanalys med systembeskrivningar och urvalskriterier, som lägger grunden för själva upphandlingen. I den stöttar vi med utformning av en heltäckande kravspecifikation, upphandlingsunderlag, utvärdering, förhandling och beslut. När upphandlingen väl är genomförd hjälper vi till med implementationen – från konceptuell design till produktionssättning. I projektets avslut säkerställer vi förvaltning av systemet och utbildning i kombination med överlämning. Kommunikation och förändringsledning gentemot berörda delar i organisationen löper som en röd tråd längs hela projektet, för att få med hela verksamheten på förändringen.

  Läs mer om hur vi hjälper våra kunder

  • Effektivare processer hos ett försäkringsbolag

   Det existerande systemstödet kunde inte effektivt stödja processerna inom områdena ekonomi, inköp samt tid- och projekt. Acando fick i uppdrag att med sin upphandlings- och införandemetodik stödja försäkringskoncernen i framtagning av förväntade effekter och krav inom nämnda processer, upphandla och införa en helhetslösning samt säkerställa uppnående av uppsatta effektmål och krav. Med beaktande av en helhetslösning bestående av ett nytt ekonomisystem har en integrerad lösning införts för att uppfylla de uppsatta effektmålen.

  • Effektivare inköp för ett universitet

   Kunden avsåg att effektivisera sina inköp genom att införa en enhetlig process för elektroniska inköp samt säkerställa en sammanhållen process tillsammans med fakturahantering. Syfte och mål med att införa e-handel var att stödja verksamheten i att göra regelrätta och säkra inköp, som på sikt ger lägre priser och ökad avtalstrohet. Acando fick uppdraget att genomföra en behovsanalys som syftade till att ligga till grund för beslut om huruvida kunden skulle införa e-handel. Acando har haft projektledaransvaret i samtliga steg, det vill säga från behovsanalys till upphandling och införande, med resultatet att en ny gemensam inköpsprocess och tillhörande IT-lösning har införts i hela verksamheten.

  • Behovsanalys för en restaurangkedja

   Kunden hade på några få år vuxit avsevärt både sett till omsättning och antal anställda, vilket lett till att arbetsprocesser och systemstöd inom inköp, ekonomi och personal inte utvecklats i önskvärd takt. Skalbarheten med nuvarande arbetssätt och system var begränsad och behövde förändras för att inte hindra effektivisering samt en eventuell fortsatt expansion. Acando fick i uppdrag att genomföra en behovsanalys inom aktuella processer i syfte att identifiera och genomföra förändringsbehov.

  Ketti Dahlström Stockholm ketti.dahlstrom@acando.com +46 (0)73-082 54 98
  Mikael Jönsson Malmö mikael.jonsson@acando.com +46 (0)70-346 32 81
  Erbjudande Work smarter - Robotic Process Automation

  Läs mer om hur Acando hjälper företag att automatisera rutinuppgifter och skapa effektivare verksamheter.

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Ketti Dahlström Stockholm ketti.dahlstrom@acando.com +46 (0)73-082 54 98

  Eller vill du bli kontaktad?