Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Finance Process Excellence and Solution Realization

  Acando hjälper organisationer som står inför en upphandling av nya systemstöd med både behovsanalys, upphandling och införande. Erbjudandet omfattar en sammanhållen styrning av affärsvillkor, krav och genomförande.

  Vi hjälper er med genomlysning, kravställning, utvärdering, upphandling och införande

  Vi hjälper er att genomlysa verksamheten och systemstödet, och säkerställer att de verkliga behoven omsätts i rätt krav på system och förändringar i verksamheten. Vi hjälper också till att utvärdera, upphandla och införa nytt systemstöd. Vi har lång erfarenhet av att tillsammans med kunden säkerställa måluppfyllelse av uppsatta mål.

  Arbetet utgår alltid från kundernas behov och arbetsflöden. Vi har en väl beprövad metodik och våra erfarna och kompetenta konsulter arbetar nära dig som kund - tillsammans säkerställer vi att förändringarna blir bestående. Vårt fokus på de verkliga behoven och vår långa erfarenhet av området säkerställer kvalitet och effektivitet i arbetet. Vi hjälper dig att spara pengar.

  Läs mer om hur vi hjälper våra kunder

  • Effektivare processer hos ett försäkringsbolag

   Det existerande systemstödet kunde inte effektivt stödja processerna inom områdena ekonomi, inköp samt tid- och projekt. Acando fick i uppdrag att med sin upphandlings- och införandemetodik stödja försäkringskoncernen i framtagning av förväntade effekter och krav inom nämnda processer, upphandla och införa en helhetslösning samt säkerställa uppnående av uppsatta effektmål och krav. Med beaktande av en helhetslösning bestående av ett nytt ekonomisystem har en integrerad lösning införts för att uppfylla de uppsatta effektmålen.

  • Effektivare inköp för ett universitet

   Kunden avsåg att effektivisera sina inköp genom att införa en enhetlig process för elektroniska inköp samt säkerställa en sammanhållen process tillsammans med fakturahantering. Syfte och mål med att införa e-handel var att stödja verksamheten i att göra regelrätta och säkra inköp, som på sikt ger lägre priser och ökad avtalstrohet. Acando fick uppdraget att genomföra en behovsanalys som syftade till att ligga till grund för beslut om huruvida kunden skulle införa e-handel. Acando har haft projektledaransvaret i samtliga steg, det vill säga från behovsanalys till upphandling och införande, med resultatet att en ny gemensam inköpsprocess och tillhörande IT-lösning har införts i hela verksamheten.

  • Behovsanalys för en restaurangkedja

   Kunden hade på några få år vuxit avsevärt både sett till omsättning och antal anställda, vilket lett till att arbetsprocesser och systemstöd inom inköp, ekonomi och personal inte utvecklats i önskvärd takt. Skalbarheten med nuvarande arbetssätt och system var begränsad och behövde förändras för att inte hindra effektivisering samt en eventuell fortsatt expansion. Acando fick i uppdrag att genomföra en behovsanalys inom aktuella processer i syfte att identifiera och genomföra förändringsbehov.

  Karl-Johan Linghede karl-johan.linghede@acando.com +46 (0)73-082 53 45
  Erbjudande Work smarter - Robotic Process Automation

  Läs mer om hur Acando hjälper företag att automatisera rutinuppgifter och skapa effektivare verksamheter.