Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  IT Governance

  Har du rätt organisationsstruktur och rätt kompetenser för att exekvera på din strategi?

  IT spelar en alltmer vital roll i alla organisationer, vilket resulterar i ett ökat engagemang från ledningen i IT-relaterade frågor och ett högre fokus på kontroll av IT-verksamheten. I och med det har styrningen av IT blivit en allt mer betydande och avgörande faktor.

  Har du till exempel rätt organisationsstruktur, innehållande rätt kompetenser, för att exekvera på din strategi? Om inte kan det förklara ett vikande resultat eller en bristande effekthemtagning på genomförda initiativ. Har du rätt verktyg i form av tjänster, processer, portföljhantering och ekonomisk styrning för att generera maximal nytta i den egna IT-verksamheten, samt mot övrig verksamhet? Detta är frågeställningar som vi inom Acando anser nödvändiga att adressera för att lyckas med din IT-styrning.

  Vad hjälper vi våra kunder med?

  Organizational and Delivery Models

  Detta innebär arbete med att optimera IT-verksamheten eller leveransmodellen för att bättre stödja verksamheten. Det kan handla om introduktion av roller och forum för att underlätta samverkan mellan IT och verksamheten, samt om framtagning av en helt ny organisationsdesign. Självklart hjälper vi även till med implementeringen.

  Governance Frameworks

  Inom IT-styrning finns ett stort antal etablerade ramverk och vi arbetar med ett flertal av dem, exempelvis COBIT, ITIL och PM3. Vi inför dock aldrig ramverk för sakens skull eller helt enligt skolboken, om det inte är efterfrågat av kunden. Vi eftersträvar unika kundanpassade införanden som stödjer kundens organisation på bästa möjliga sätt.

  Service Orientation

  Driv IT som en verksamhet och förbättra samverkan mellan IT och verksamhet genom tydliga och överenskomna IT-tjänster. Lättare sagt än gjort kan tyckas. Detta är ett stort område där vi jobbar med allt från att etablera en tjänsteorienterad organisation helt från grunden genom framtagande av tjänstemodell, strukturer, roller och arbetssätt, till att vi arbetar med att stötta i dokumentation av tjänster eller införandet av ett tjänsteorienterat arbetssätt.

  IT Economics

  Inom detta område arbetar vi med att etablera ramverk för att följa upp och styra efter kostnader genom hela IT:s värdekedja, från slutkund till verksamhetstjänst och underliggande infrastruktur. Vi kan också göra insatser för att identifiera möjliga kostnadsbesparingar och effektiviseringar.

  Portfolio Management

  Implementera portföljstyrning för att öka transparensen i portföljen och för att uppnå förståelse för kostnader, progress och värderealisering. Vi har ett väl beprövat ramverk som sträcker sig över Acandos samtliga verksamhetsområden. Genom det kan vi genomföra mognadsvärderingar för organisationer som snabbt vill få en uppfattning om var man står inom området. Vi driver även ett uppskattat nätverk inom portföljstyrning som består av intresserade med ansvar för portföljhantering i sina respektive organisationer.

  Kundcase

  • Ett svenskt säkerhetsbolag

   Ett svenskt säkerhetsbolag som genomsnittligt hanterar 3,5 miljoner ärenden per år hade identifierat ett behov av bättre samarbetsytor mellan IT och affärsverksamheten. Uppdraget bestod i att förbättra länkarna i leveranskedjan, effektivisera processer och integrera kommunikationen mellan verksamhet och IT.

   Acando införde en ny IT-organisation, med definierade roller och ansvarsområden. Vi stöttade även arbetet i att ta fram tydligare processer och styrningsprinciper. Projektet har effektiviserat arbetssätten internt hos företaget, ökat kontroll samt säkerställt en pålitlig leverans gentemot företagets kunder. Det har även möjliggjort en förbättring av samarbete mellan IT och verksamhet.

  • En myndighet

   En svensk myndighet som ansvarar för infrastruktur var i behov av att öka effektiviteten i sin leverans mot verksamheten, strukturera sin tjänsteportfölj och integrera sina IT-system.

   Genom implementering av PM3 som governance- och förvaltningsmodell har Acando hjälpt myndigheten att införa ett enhetligt arbetssätt för att leverera IT-tjänster till verksamheten. Uppdraget bestod i att ansvara för att utreda förutsättningarna och att driva förändringen mot en mer verksamhetsorienterad IT-leverans. Projektet levererade verktyg för masterdata, BI och rapportering. Det har även möjliggjort överenskomna servicenivåer och nyckeltal, samt en verksamhetsorienterad uppföljning av IT-leveranserna.

  • Ett försäkringsbolag

   Ett svenskt försäkringsbolag med drygt 500 medarbetare önskade förbättra IT-organisationen  för att nå en ökad kostnadseffektivitet, transparens och långsiktighet. Mot den bakgrunden togs beslut om att införa en ny operativ arbetsmodell utifrån en ny ansvarsfördelning mellan verksamhet och IT, samt beslut om en ny IT-organisation.

   Uppdraget syftade till att stödja försäkringsbolaget i etableringen av den nya operativa arbetsmodellen för IT-samverkan. Genom ett iterativt arbetssätt utvecklade och implementerade Acando i realtid baserat på de behov som uppstod. Acando har utformat och etablerat portföljhantering, en ny företagsgemensam riktlinje för IT-styrning, en IT-planeringsprocess samt styrkort för IT.

  Sofia Nilsson Stockholm sofia.nilsson@acando.com +46 (0)72-546 49 71
  Tobias Nilsson Västerås tobias.nilsson@acando.com +46 (0)73-082 55 33
  Insikt Är lösningen ett processorienterat arbetssätt?→

  Processorientering står högt i kurs men är fortfarande väldigt inriktad på operativa processer. Ett vanligt sätt är att inrikta sig mot att implementera ITIL inspirerade processer.