Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  IT Strategy

  En bra IT-strategi hjälper er affär att bli framgångsrik.

  En strategi är en intellektuell produkt som ska hjälpa oss att uppnå våra mål. Någonting löftesrikt, inspirerande och förpliktigande men samtidigt alltför ofta förskönande, fattig på svar och svårtillgänglig.

  Definitionen på en bra IT-strategi är att den hjälper affären bli framgångsrik

  Men oavsett är strategiarbete något vi sysselsätter oss med gång efter annan. Har vi ingen strategi måste den formuleras. När den finns måste exekveringen följas upp och strategin justeras fram till dess att den blivit inaktuell och måste omformuleras. Så håller vi på. Oftare i somliga branscher än i andra, av verkliga eller inbillade skäl. Kan vi leva helt utan strategi? Det kan vi kanske. Men det är nog bättre att ha en än att inte ha en. Behöver strategierna bli mer värdeadderande? Definitivt. Är detta enkelt att åstadkomma? Absolut inte.

  Inom Acando har vi en enkel syn på IT-strategi. Den ska beskriva de övergripande målen för IT och de konceptuella tillvägagångssätten för att nå dit. Vilka mål detta innebär för IT, och hur vägen ser ut för att nå dit, varierar såklart. Det finns därför ingen patentlösning. Men vi ser några framgångsfaktorer.

  it strategi

  Framgångsfaktorer för en IT-strategi

  #1 Målen inom IT måste harmonisera med verksamhetens mål

  Om så inte är fallet är det där vi måste börja. Ibland finns reella målkonflikter mellan verksamhet och IT, och då måste dessa synliggöras och styrningen förändras. Tyvärr finns ofta finns inbillade eller onödiga målkonflikter. Dessa bottnar ofta i bristande kommunikation. Då är det där vi måste börja.

  #2 Verksamhetens förutsägbarhet bestämmer tillvägagångssätten

  Idag möter vi allt oftare frustrerade organisationer som inte förmår följa den fastlagda strategin. Ibland beror detta på låg exekveringsförmåga. En allt vanligare orsak är emellertid att verkligheten förändras snabbare än vad som är möjligt att förutse och de tillvägagångssätt som valts. Den, då ofta, plågsamma slutsatsen är att strategin i allt lägre grad kan bygga på förutsägbarhet och i allt högre grad måste inriktas mot att möta ständig förändring. Tillvägagångssätten blir då helt annorlunda vilket ofta ställer krav på förändrade styrsystem, kompetens och kultur.

  Inte sällan finns hög och låg förutsägbarhet samtidigt, men i olika områden. Då måste vi finna vägar att bejaka dessa förutsättningar i strategin. Det ökar komplexiteten, men är en affärsmässig nödvändighet.

  #3 Strategin måste vara enkel att kommunicera och så engagerande som möjligt

  Strategin ska hjälpas oss att nå våra mål. Färden till målet utförs av människor. Det kan vara anställda, partners, kunder, kanske våra familjer och till och med samhället i stort.

  Hur hjälper vi våra kunder?

  Ett bra sätt att komma igång är en två timmars workshop med ett par av våra seniora experter i vilken vi tillsammans tar tempen på:

  En strategi som inte är känd, begriplig och griper tag i oss är av föga värde
  • Hur harmoniserar målen mellan IT och affär?
  • Vilken förutsägbarhet och förändringstakt råder?
  • Hur kommunikativ och engagerande är nuvarande strategi?

  Baserat på ovan kan vi ge råd kring lämpliga steg för att öka värdet av befintlig eller planerad IT-strategi. I förbättringsuppdrag kan vi ha rådgivande, stödjande eller utförande roller, beroende på behov. Med tillgång till närmare 2 000 duktiga konsulter inom Acando kan våra erfarna strategikonsulter alltid knyta till sig den domänkunskap som krävs för att vi ska kunna skapa värde inom de flesta branscher och kontexter.

  Kundcase

  • Boliden - Ett multinationellt A-listenoterat bolag

   Koncernen hade en bakgrund av företagsförvärv och en ledningskultur som framgångsrikt fokuserat på lokalt ägarskap och styrning. Som ett resultat av detta hade systemlandskapet och dess stöd för affärsprocesserna vuxit i komplexitet över åren, vilket lett till att det blivit utmanande att realisera synergier, effektiv informationsdelning och att jämföra verksamheter.

   CIOn fick uppgiften att utveckla och förankra en ny koncerngemensam strategi för transaktionssystem och där adressera utmaningarna men samtidigt bevara lokal flexibilitet och ansvarstagande. Acando engagerade en erfaren grupp konsulter från flera kompetensområden inom IT-strategi, Management och Teknologi för att både facilitera och rådge i design och förankring av den nya inriktningen.

   Baserat på strategisk affärsinriktning, tekniska möjligheter och nära samarbete med ett multinationellt och multifunktionellt team från kunden gjordes en analys av systemlandskap och affärsbehov samt framtagande och förankring av nedan. 

   1. Strategisk riktning baserad på verksamhetsbehov
   2. Modell för framtida lösning/systemlandskap förankrat i verksamheten
   3. Övergripande införandeplan baserat på kravbild och behov i tiden
   4. Cost/benefit-estimering baserat på lösning samt övergripande roadmap

  • Ledande nisch-försäkringsbolag

   Kunden behövde på sikt förändra sitt erbjudande för att möta marknadens behov. Tanken var att produktutbudet skulle bibehållas men att affärsvolymen skulle ökas med bibehållen eller helst ökad lönsamhet. För att nå dit behövde ett antal förmågor utvecklas. Centralt för kunden var att bli bättre på att möta behoven hos de försäkrade och att enklare nå ut i nya kanaler och marknadsplatser, ofta digitala. Det var även intressant att öka förmågan att ingå partnerskap för att kunna erbjuda helt nya tjänstepaketeringar. 

   Frågan var om den existerande affärsinfrastrukturen stöttade kundens förflyttning. Om inte, hur behövde den förändras och vad behövde göras för att nå dit? 

   Ett team av seniora konsulter med kompetens inom CRM, IT-management och arkitektur tog sin an uppgiften. Teamet tog fram en initial analys som beskrev nuläge, önskat läge och gapet däremellan. Denna verifierades i nära samarbete med kunden innan olika handlingsalternativ identifierades. Efter en prioriteringsprocess utkristalliserades alternativ och inriktningar på vilka den slutliga rekommendationen utarbetades. Rekommendationen beskriver vilken väg kunden ska ta för att modernisera affärsinfrastrukturen i linje med affärsmålen samt hur detta ska ske. 

   Det kundnära genomförandet bidrog till en förändringsprocess som gjorde att rapporten mottogs väl av organisationen. Rapporten utgjorde underlag för ledningens rekommendation till styrelsen att modernisera affärsinfrastrukturen, en rekommendation som mottogs väl och idag utgör underlag för kundens fortsatta inriktning.

  • Ett multinationellt industriföretag

   För att möta konkurrens från en hårdnande utomnordisk tillverkande industri behövde företaget modernisera sina beslutsvägar och processer. En förutsättning för detta var att verksamheten hade ett snabbare beslutsstöd, korrekt underlag och likställd information för att vinna fler affärer. 

   Företaget, som är uppdelat över flera länder och i fristående bolag, led av ett allt vanligare problem med ett distribuerat ERP-landskap och avsaknad av en strategi för hur de skulle arbeta med stöd av verktyg såsom ERP. CIO och ledningen behövde ge sin styrelse en ny inriktning och en strategisk riktning inom området för att inte riskera att tappa fler affärer.

   Acandos uppdrag var följande:

   • Genomlysning av ERP system inom koncernen
   • Processgenomgång av övergripande verksamhetsprocesser
   • Framtagande av material för införande i strategiska planen ledande till bästa konkurrensfördelar
   • Coachning av CIO och förändringsledare inför beslut i koncernledning
   • Rekommendation av strategisk inriktning
  Gunnar Sundell Stockholm gunnar.sundell@acando.com +46 (0)70-680 90 55
  Peter Papinski Stockholm peter.papinski@acando.com +46 (0)70-372 07 27
  Dan Green Malmö dan.green@acando.com +46 (0)70-239 93 00
  Jon Nilsson Göteborg jon.nilsson@acando.com +46 (0)730-82 52 69
  CIO Insights

  I takt med digitaliseringen har CIOns möjlighet att leverera affärsvärde och krav på att arbeta affärsutvecklande ökat stadigt. Ta del av trender och tips som hjälper dig att navigera i det nya landskapet.

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Johan Montén Stockholm johan.monten@acando.com +46 (0)70-529 13 52

  Eller vill du bli kontaktad?