Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  IT Transformation Realization and Assurance

  Hur uppnår du en varaktig och mätbar långsiktig förändring?

  Står du inför en omfattande förändring av din IT-leverans, exempelvis på grund av en förändring i företagets struktur och organisation eller förändrade avtal med dina strategiska leverantörer? Eller kanske på grund av en ändrad strategisk inriktning för din organisation?

  Många och stora förändringar i företag drivs idag i projekt- eller programform med en mix av egna och externa resurser som under tidspress och med tight budget ska driva verksamhetskritisk förändring. Vår uppfattning är att alldeles för få av dessa projekt och program drivs med perspektivet att uppnå varaktig och mätbar effekt och förändring.

  Acando säkerställer att önskade effekter uppnås och bibehålls över tid

  Acando driver framgångsrika transformationsprogram, säkrar att önskade effekter verkligen uppnås samt att dessa kan bibehållas över tid i våra kunders organisationer.

  Vi agerar partner genom hela livscykeln för en transformation. Med detta angreppssätt och perspektiv, tillsammans med spetskompetens anpassad till våra kunders verksamhet och behov, kan vi säkerställa framgång och realisera värde genom dessa stora projekt och program och i våra kunders organisationer, även långt efter avslutad leverans. Våra erfarna konsulter och välrenommerade experter gör detta genom att leda och verka tillsammans med kundens medarbetare, tillämpa best practice och metoder samt inte minst genom att nyttja Acandos samlade erfarenheter inom aktuellt område.

  IT Transformation

  Vi tror på ett nära samarbete med våra kunder

  På Acando eftersträvar vi alltid att se helheten i uppdragsgivarens verksamhet och att ta ett helhetsgrepp för att säkra mätbara effekter. Vi tror på ett systematiskt arbetssätt där vi förenar förändringsarbete med program och projekt. Vi är gärna drivande hela vägen, samtidigt som vi tror på en utbredd delaktighet.

  En av grundpelarna i Acandos strategi är närhet och ett nära samarbete med kunden. Vår syn på förändringsarbete är baserad på erfarenhet och expertis kombinerat med nya rön, modeller och verktyg för att stödja, driva och möjliggöra förändringen.

  Vi tror också att det bästa förändringsarbetet uppnås genom att anpassa metoder och verktyg beroende på kundens specifika utmaning, organisation och kultur. Vi utgår från typen av förändring, kundens förutsättningar och kultur och använder de angreppssätt som är bäst. Kan vi dessutom skapa en utbredd delaktighet på individuell och organisatorisk nivå, kommer vi att lyckas hela vägen.

  Kundcase

  • Ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag

   Ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag ville minska sina IT-kostnader, förkorta ledtider till nya lösningar, få ökad flexibilitet samt öka fokus kring innovation.

   Acando hjälpte kunden att driva ett IT-program där vår roll bland annat innefattade design av programmets struktur (anpassad till företagets befintliga beslutsstruktur för IT), programledning, project management office, samt transitions- och förändringsledning. Vi drev även temporära processer och migreringar för att minimera effekter av minimala förberedelser.

   Kunden bedömde resultatet som det bästa IT-programmet som genomförts inom företaget.

  • Ett svenskt försäkringsbolag

   Ett svenskt försäkringsbolag ville skapa Sveriges bästa skadeservice med ett förnyat processtöd, vilket krävde anpassning till nya arbetssätt. Försäkringsbolagets kunder förväntar sig en ökad digital närvaro, snabbare handläggning och ökad tillgänglighet, men bolaget hade ett tekniskt arv som behövde moderniseras.

   Acando tog fram en etablerad förändringsstrategi baserad på agila arbetssätt och standarden för förändringsledning. I arbetet ingick att säkerställa en relevant införandeprocess samt nödvändiga utbildnings- och kommunikationsinsatser. Programmet genomfördes med mycket lyckat resultat i form av minimerat produktionsbortfall och maximerad effekthemtagning i verksamheten.

  • En ledare inom telecom

   Kunden satt med en fragmenterad och kostsam infrastruktur, ett nätverk bestående av över 100 leverantörer utspridda på mer än 300 platser i världen. Uppdraget bestod i att hjälpa kunden att ta steget till ett nytt standardiserat, globalt nätverk, vilket möjliggjordes genom hantering av intressenter, sourcing, skapande av en ny finansiell modell samt implementation av denna.

   Acando agerade partner genom hela transformationen och drev genomförandet av nätverksuppgraderingen. Resultatet blev besparingar på 25% av leverantörskostnaderna, ökad kapacitet överallt och ett starkare kvalitetsfokus. Antalet leverantörer minskades från över 100 till 8 tack vare programmet.

  Märit Sareyko marit.sareyko@acando.com +46 (0)70-380 42 64
  Insikt Sex steg för att skapa en högpresterande transformation

  De flesta transformationer befinner sig i en förändringsprocess som fungerar, men som inte är högpresterande. Hur övervinner man motstånd och lyckas med sitt förändringsarbete?