Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Operational Excellence

  Hur får du din organisation att arbeta i rätt riktning?

  Alla verksamheter ska realisera uppdrag och mål genom att leverera ett kvalitativt arbete så effektivt som möjligt. Men organisationer upplever ofta ett gap mellan strategin och den löpande verksamheten - mellan förväntade och verkliga resultat.

  För att möta kraven behöver arbetet fördelas rätt i organisationen och exekveras i effektiva processer. Samtidigt som verksamhetens alla delar samspelar mot ett gemensamt mål.

  Vi arbetar för att organisation, processer, styrning och kultur ska matcha och förstärka varandra

  Operational Excellence handlar om att optimera organisationens inre uppsättning och funktion så att maximala resultat kan uppnås med begränsade resurser. Ibland ligger fokus på att förkorta ledtider, i andra fall behöver organisationen bättre transparens och kortare beslutsvägar. Dock handlar det alltid om att omsätta mål och ambitioner till praktisk handling.

  Acando är experter på att optimera organisationer och verksamhetsprocesser och i våra uppdrag arbetar vi nära och tillsammans med våra kunder. Det är så vi får strategier och förändringar att hända på riktigt.

  Vad hjälper vi våra kunder med?

  Operating Model

  Den operativa modellen beskriver hur verksamheten ska vara uppsatt i linje med dess strategi med avseende på systemfaktorer såsom organisationsstruktur, styrmodell, processer, mätetal, kompetens, teknologi och kultur. På så vis klargörs var i organisationen det mest kritiska arbetet sker och hur olika beslut fattas för ett effektivt ledarskap.

  Med en holistisk syn på organisatoriska förmågor säkerställer Acando att verksamhetens utformning och design levererar på den fastlagda strategin. Vi använder erfarenhet, verktyg och best practice för att justera rätt parametrar i den operativa modellen på ett sätt som utvecklar relationen mellan människor, processer och teknologi.

  Processes

  För att nå full effekt i din verksamhet är det kritiskt att dina processer, i såväl kärnverksamhet som stödfunktioner, är tydliggjorda, kontrollerade och anpassade efter dina specifika förutsättningar.

  Läs mer om vi arbetar med processer

  Organization Design

  När en organisation står inför förändrade förutsättningar eller strategier, kan den uppleva att verksamheten får allt svårare att fatta beslut, samordna och kommunicera. Oklara ansvar och rapporteringsvägar leder lätt till sämre prestationer och högre personalomsättning.

  Acando hjälper organisationer att bli mer produktiva och snabbfotade genom att utforma strukturer och regelverk, i linje med sina förmågor, kompetenser och samordningsbehov. Resultatet blir en mer flexibel organisation med optimal användning av befintliga resurser. Vi utgår från verksamhetens uppdrag, förmåga och eventuella prestationsgap innan kriterier för den nya organisationen sätts upp tillsammans med kunden. Genom sin mångåriga och branschöverskridande erfarenhet utvecklar våra konsulter konkreta organisationsalternativ, utifrån vilka ett välinformerat beslut kan fattas.

  Kundcase

  • Operational Excellence hos en statlig myndighet

   Acando hjälpte en statlig verksamhet att utforma strategiska mål och syften samt att utveckla en operativ modell, som stödde den övergripande strategin. Inom ramen för uppdraget utformades och implementerades en ny organisationsstruktur med tydliga roller och ansvar, nya affärsprocesser, förbättrade policys och nyckeltal.

  • Processorienerat ledningssystem för en aktör inom kollektivtrafik

   Acando hjälpte ett bolag inom kollektivtrafik att bygga upp ett processorienterat ledningssystem som baseras på kundernas behov och den så kallade ”kundresan”. Arbetet bedrevs som ett program med ett antal fokusområden, vart och ett med syfte att definiera förbättrade arbetssätt inom en prioriterad del av verksamheten. Exempel på fokusområden som ingick i programmet var KPI-styrning, störningshantering och schemaläggning. Acando hjälpte kunden att handla upp ett nytt system för dokument- och ärendehantering, hela vägen från behovsanalys till val av system och kontraktsskrivning. Systemet implementerades inom ramen för programmet, och används nu för hantering av bolagets processer, dokument och avvikelser.

  • Strateginedbrytning hos en statlig myndighet

   Acando drev ett strateginedbrytningsprojekt för en myndighet. Syftet var att konkretisera hur myndigheten skulle uppnå sin Framtidsbild 2020. Inom projektet definierades 14 nya ”värdeerbjudanden” baserade på kundernas behov och förväntningar. Dessa värdeerbjudanden adresserade olika målgrupper utifrån livssituation. En modell togs fram för kontinuerlig utveckling och implementering av nya värdeerbjudanden. Arbetet skedde i nära samarbete med generaldirektören och myndighetens ledningsgrupp.

  Annika Thuresson annika.thuresson@acando.com +46 (0)73-558 26 24