Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Performance Management

  Kan samtliga medarbetare inom ditt företag beskriva vad organisationens strategi innebär? Är de medvetna om på vilket sätt de själva bidrar till att realisera strategin?

  En bra strategi kan vara nyckeln till en framgång, men om organistionen inte förstår och arbetar utifrån strategin så tappar den sin betydelse. Alla medarbetare behöver förstå hur de bidrar till att realisera de mål som är satta. Med välkommunicerade, enkla, realistiska och lämpliga riktlinjer och förväntningar, är det lättare att få alla medarbetare att anta och vårda strategin.

  En effektiv struktur för verksamhetsstyrning ska ge svaret på företagsledningens viktigaste frågeställningar. Styrmodeller och arbetssätt måste då stödja strategin och säkerställa att implementering av handlingsplaner och förändringar sker på bästa möjliga sätt. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa offentlig och privat verksamhet genom alla steg för att realisera strategi. Från konkretisering av strategi, till operationalisering genom lämplig styrmodell och slutligen etablering av bestående förändringar genom Change Management.

  Exempel på utmaningar som vi hjälper vår kunder med:

  • Hur säkerställer vi att våra strategier bryts ner i mätbara mål som ligger i linje med vårt belöningssystem?
  • Hur effektiva är våra processer?
  • Vilka kunder är mest lönsamma?
  • Hur minskar vi vår kapitalbindning?
  • Vilken produktmix ger störst avkastning?

  Läs mer

  Kundcase

  • Hållbarhetsrapportering hos internationella företag inom ett flertal branscher

   Granskning av hållbarhetsrapportering och kartläggning av bakomliggande processer hos internationella företag inom en rad branscher. Företagen utfärdar hållbarhetsrapporter utifrån GRI:s ramverk för hållbarhetsrapportering vilka behöver granskas av tredje part för att skapa trovärdighet hos företagens intressenter.

   Uppdragen bestod i att kvalitetssäkra processen för att ta fram hållbarhetsrapporten, beräkningar och underlag till beräkningar. Ett urval av områden som varit föremål för granskning är energiförbrukning, koldioxidutsläpp, sociala engagemang och åtaganden, hälsa och säkerhet för de anställda. Uppdragen levererade ett utlåtande om kvaliteten och trovärdigheten i företagens hållbarhetsrapporter. I leveransen identifierades ett antal förbättringsåtgärder i företagens process för att ta fram hållbarhetsrapporter för att göra den mer trovärdig och effektiv.

  • Utformning och etablering av KPI-modell för strategisk styrning

   Företaget och dess olika affärsenheter formulerar årligen sina strategiska mål och målnivåer på strategiska KPI:er i ett strategiskt styrkort. Företaget har genomfört ett antal förvärv och en omorganisation, vilket har medfört ett antal nya produkter och affärsenheter. Inför arbetet med att formulera strategin för den kommande planeringsperioden ville man säkerställa en enhetlig struktur och validering av befintlig KPI-modell.

   Acando fick uppdraget att sammanställa, utvärdera och prioritera befintliga KPI:er utifrån det strategiska styrkortet, samt de värdeskapande aktiviteter KPI:erna avsåg mäta. Vi samornade även informationen grafiskt och åskådliggjorde strategiska KPI:er i en sammanhängande KPI-modell för rapportering. Utifrån analysen av potentiella gap i KPI-modellen definierades även kompletterande KPI:er och en plan upprättades för införande av KPI:erna i ett gemensamt rapporteringsverktyg. Projektet etablerade en KPI-modell som underlättar för respektive beslutsfattare att styra mot strategiska mål. Beslutsfattarna känner tillförlitlighet till de strategiska KPI:erna och väsentligt mindre tid läggs på validering. Ledningsgruppen har numera ett gemensamt verktyg som tydliggör de strategiska målen och KPI:erna, vilket möjliggör samordnad strategisk styrning.

  Lars Johansson lars.johansson@acando.com +46 (0)8-699 75 12
  Karl-Johan Linghede karl-johan.linghede@acando.com +46 (0)73-082 53 45

  .