Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Performance Management

  Kan era medarbetare beskriva vad er strategi innebär? Vet de hur de själva bidrar till att realisera den?

  En bra strategi kan vara nyckeln till framgång. Men det krävs förståelse från hela organisationen och en samsyn i arbetet för att den ska vara betydelsefull. Vi vet hur viktigt det är att alla medarbetare är med på uppsatta mål och hjälper er att säkerställa att organisationen både antar och vårdar strategin. Vi stöttar er hela vägen från verksamhetsstyrning till val av styrmodeller och KPI:er.

  Vad hjälper vi våra kunder med?

  För att realisera sin strategi på bästa möjliga sätt finns en del frågeställningar att besvara. Det kan handla om att säkerställa att de mätbara målen ligger i linje med belöningssystemet, att se över hur effektiva ens processer är, vilka kunder som är mest lönsamma eller vilken produktmix som ger bäst avkastning.

  En effektiv struktur för verksamhetsstyrning ska ge svaret på företagsledningens mest prioriterade utmaningar. Styrmodeller och arbetssätt måste då stödja strategin och säkerställa att implementering av handlingsplaner och förändringar optimeras. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa både offentlig och privat verksamhet genom alla steg vid strategirealisering. Från konkretisering av strategi, till operationalisering genom lämplig styrmodell och slutligen etablering av bestående förändringar genom Change Management.

  Kundcase

  • Ny styrmodell för lönsamhet och ökad kvalitet
         
   Företaget driver en affär med låga marginaler och med långa SLA-styrda avtal som förutsätter kontinuerliga förbättringar och effektiviseringar. Delar av verksamheten har inte levt upp till ställda kvalitetskrav varför lönsamheten blivit lidande. Det har i sin tur även påverkat företagets förmåga att förlänga befintliga avtal och vinna nya affärer vilka uteslutande upphandlas genom offentlighetsprincipen.
    
   Acando fick uppdraget att med utgångspunkt från befintlig strategi artikulera de mål som bäst avspeglar företagets övergripande behov och prioriteringar. Med utgångspunkt från dessa mål arbetade Acando fram en KPI-modell med ett mindre antal KPI:er för att fokusera verksamhetens gemensamma ansträngningar. Acando utformade dessutom ledningsprocesser i syfte att säkerställa ett kontinuerligt fokus på de mål och de KPI:er som utformats. Under en övergångsperiod coachade Acando chefer i hela verksamheten inklusive ledningsgruppen.
    
   Efter avslutat uppdrag hade Acando etablerat en gemensam bild av företagets mål och prioriteringar, ett gemensamt språkbruk, en gemensam KPI-modell med tillhörande KPI-definitioner, samt ett arbetssätt för att kontinuerligt (med olika frekvens) följa upp att utvecklingen gick i rätt riktning och med rätt hastighet.
  • Utformning och etablering av KPI-modell för strategisk styrning

   Företaget och dess olika affärsenheter formulerar årligen sina strategiska mål och målnivåer på strategiska KPI:er i ett strategiskt styrkort. Företaget har genomfört ett antal förvärv och en omorganisation, vilket har medfört ett antal nya produkter och affärsenheter. Inför arbetet med att formulera strategin för den kommande planeringsperioden ville man säkerställa en enhetlig struktur och validering av befintlig KPI-modell.

   Acando fick uppdraget att sammanställa, utvärdera och prioritera befintliga KPI:er utifrån det strategiska styrkortet, samt de värdeskapande aktiviteter KPI:erna avsåg mäta. Vi samornade även informationen grafiskt och åskådliggjorde strategiska KPI:er i en sammanhängande KPI-modell för rapportering. Utifrån analysen av potentiella gap i KPI-modellen definierades även kompletterande KPI:er och en plan upprättades för införande av KPI:erna i ett gemensamt rapporteringsverktyg. Projektet etablerade en KPI-modell som underlättar för respektive beslutsfattare att styra mot strategiska mål. Beslutsfattarna känner tillförlitlighet till de strategiska KPI:erna och väsentligt mindre tid läggs på validering. Ledningsgruppen har numera ett gemensamt verktyg som tydliggör de strategiska målen och KPI:erna, vilket möjliggör samordnad strategisk styrning.

  Lars Johansson Stockholm lars.johansson@acando.com +46 (0)73-082 55 83
  Ketti Dahlström Stockholm ketti.dahlstrom@acando.com +46 (0)73-082 54 98
  Eva Bengtsson Aldén Göteborg eva.alden@acando.com +46 (0)72-554 35 04

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Lars Johansson Stockholm lars.johansson@acando.com +46 (0)73-082 55 83

  Eller vill du bli kontaktad?