Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Requirement and Test Management

  I en snabb och föränderlig värld ställs nya och många gånger tuffare krav på att kunna leverera användbara produkter och tjänster med hög kvalitet på kort tid. Att lyckas med detta kan vara avgörande för ett företags överlevnad.

  Digitaliseringen gör avtryck oavsett organisationstyp och etablerade tillvägagångssätt ifrågasätts i strävan efter att förenkla och effektivisera. Den nya teknologin bidrar till nya möjligheter att hitta konkurrenskraftiga alternativa lösningar samtidigt som kravbilden blir än mer komplex. För den interna IT-organisationen gäller det att ligga i framkant och stödja affär och verksamhet i det digitala förändringsarbetet.

  Vi hjälper kunder med specialistkompetens inom krav och test

  Vi på Acando har gedigen erfarenhet av arbete med behovs- och kravanalys, vilket är en viktig hörnsten i att göra ”rätt saker” i projekt. Vi utgår från att varje projekt är unikt, vilket kräver anpassning och flexibilitet vid kravinsamlingen. En kombination av tydliga krav och ett tidigt och strukturerat testarbete som genomförs kontinuerligt är en av framgångsfaktorerna som Acando tar fasta på. Det minimerar riskerna och säkerställer kontinuerligt kvaliteten. Ett väl utfört hantverk inom både krav och test ökar markant möjligheten att leverera på önskad tid och med rätt kvalitet.

  Vi har lång och gedigen erfarenhet av att ta roller som kravanalytiker, testledare och QA-lead i våra kunders projekt. Vi tillämpar metoder anpassade utifrån kundens behov och har utvecklat ett starkt ”know-how” från såväl agila projekt som projekt som drivs med traditionella metoder.

  Specialistkompetens i projekt

  Acando åtar sig roller såsom kravanalytiker och testare/testledare i förstudier och projekt. En nyckel till framgång är att formulera tydliga testbara krav i nära samarbete med verksamheten. Kraven ska motsvara verksamhetens behov och bidra till största verksamhetsnytta.

  Metodutveckling & Assessments

  Acando åtar sig att utveckla och etablera krav – och testprocesserna i organisationen. Se även Acandos erbjudande om införande av agila arbetsmetoder - Enterprize Agile.

  Vi hjälper dig också med agila arbetsmetoder,
  läs om Enterprise Agile. 

  Test Assessment

  Acando ser över testprocessen och testmognadsgraden i projektet eller i organisationen.

  Läs mer om hur vi hjälper våra kunder

  • Gemensam kravmetodik och kravstruktur för ett globalt logistikföretag

   Logistikföretaget hade startat ett program där det ingick ett antal redan påbörjade projekt och förstudier, men där det saknades en gemensam kravmetodik och en gemensam kravstruktur.

   Acando fick i uppdrag att tillsammans med programansvariga snabbt ta fram en gemensam kravmetodik och kravstruktur som skulle användas av samtliga projekt inom programmet. Acando fick även i uppdrag att agera mentor och expertråd till samtliga ingående projekt i programmet vid införandet av den nya kravmetodiken. Kraven anpassades efter en agil utvecklingsmetod.

   Resultatet blev att samtliga projekt i programmet utformade krav på ett enhetligt sätt med rätt kvalitet och med lösningsbeskrivningar som var implementerbara, vilket i sin tur resulterade i ett snabbt införande. Samtidigt medförde arbetet en ökad kunskap och förståelse om hur kravarbetet knyter an till affärsverksamhet respektive systemutveckling.

  • Kravställning för nytt system för fondhandel för en bank

   Banken skulle byta ut befintligt system för fondhandel, för att möjliggöra ett utökat fondutbud och för att optimera tid för lansering av nya produkter inom fondsparandet.

   Acando fick i uppdrag att samla in och dokumentera verksamhetens krav inom fondsparandet samt att identifiera vilka verksamhetsprocesser som skulle påverkas av ett nytt system. Uppdraget omfattade att koordinera kravhanteringen inom verksamhetens olika divisioner och projekt samt att ge stöd till såväl verksamheten som testorganisation, utvecklingsteam, arkitekter och IT-leverantör.

   Resultatet blev en specifikation av funktionella och icke-funktionella krav för det nya fondhandelssystemet samt en sammanställning av de verksamhetsprocesser som skulle påverkas av systemet.

  • Testledning för förvaltningsreleaser för ett statligt bolag

   Det statliga bolaget har ett stort antal förvaltningsobjekt såsom kassasystem, affärssystem, beslutsstöd och ett stort antal webb-applikationer, vilka samtliga kontinuerligt vidareutvecklas. Förändringar implementeras löpande för samlade förvaltningsreleaser och behöver acceptanstestas inför beslut om driftsättning. Det statliga bolaget saknade en testprocess för de samlade förvaltningsreleaserna och en testledare som kunde leda acceptanstestarbetet. Acando fick i uppdrag att leda förberedelser, genomförande och slutrapportering av acceptanstester för samtliga förvaltningsreleaser under cirka ett års tid.

   Resultatet blev en etablerad testprocess för förvaltningsreleaser samt tillgång till en acceptanstestledare. Arbetet omfattade att ta fram en testplan för respektive förvaltningsobjekt, koordinering av tester mellan de olika förvaltningsobjekten samt stöd till acceptanstestare från verksamheten vid framtagande av testfall och testdata, ledning av test- och kvalitetsarbete samt uppföljning av avvikelser och rättningar med såväl externa som interna parter.

  Madelene Hansson Göteborg madelene.hansson@acando.com +46 (0)73-082 52 42

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Jonas Seweling jonas.seweling@acando.com +46 (0)70-553 33 48

  Eller vill du bli kontaktad?