Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Sourcing and Procurement

  Effektivisera din verksamhet genom nya arbetssätt, rutiner och metoder för inköp och upphandling.

  Oavsett om du levererar telekomsystem, utför städtjänster på entreprenad, är en kommun med äldreboende eller säljer det senaste modet, är inköp och upphandling en viktig del verksamheten.

  Genom förbättrade arbetssätt, rutiner och metoder för inköp och upphandling kan din verksamhet förbättras och förändras. Utöver det uppenbara - minskade kostnader - ger förbättrat inköp en stor mängd fördelar:

  • Förbättrad kontroll över kvalitet av produktens innehåll och produktionssätt
  • Ökad effektivitet genom bättre utnyttjande av resurser och standardisering av arbetssätt
  • Minskade risker i förhållande till dina leverantörer

  Vi hjälper våra kunder att öka effektiviteten

  Acando erbjuder ett heltäckande spann av tjänster som alla syftar till att öka våra kunders effektivitet genom ett förbättrat inköps- och upphandlingsarbete:

  Contract Management

  Genom effektivt arbete med avtals- och kontraktsfrågor får du bättre kontroll över vad som köps samt relationerna och risker i din leverantörsbas. Vi arbetar bland annat med införande av kontraktsmallar i det operativa arbetet, införande av kontraktsdatabaser och med uppföljning av kontraktsefterlevnad.

  Sourcing and Procurement Analytics

  I syfte att skapa en enhetlig bild inom organisationen kring hur inköpsarbetet bedrivs och att belysa förbättringsområden har vi på Acando välutvecklade modeller och ramverk för att analysera inköpsfunktioner. Vi kombinerar lång praktisk erfarenhet med teoretiska modeller samt har benchmark från ett stort antal uppdrag. Resultatet från analyserna används ofta för att skapa grunden i förändringsarbetet. Resultaten presenteras som en nulägesanalys, vilket ett framtida börläge baseras på.

  Procure to Pay (P2P)

  P2P är sedan 2008 ett av Acandos fokusområden och vi förstår under vilka omständigheter P2P medför affärsnytta. Vi har kunskap om leverantörsmarknaden för IT-stöd inom P2P och vet vad som kännetecknar ett framgångsrikt införande för både direkta och indirekta inköp. Våra uppdragsgivare omfattar såväl globala industriella och högteknologiska företag som tjänsteinriktade verksamheter och organisationer som följer LOU.

  Sourcing Execution 

  Acando arbetar med en standardiserad metodik för att genomföra strategiska upphandlingar för att säkerställa att uppsatta affärsmål nås och att överlämnandet till organisationen för avrop eller projektutförande sker utan friktion. Vi har erfarenhet av arbete med de ledande systemstöden för upphandling och med olika kontraktstandarder för exempelvis entreprenad-upphandlingar och offentlig upphandling.

  Offentlig upphandling

  Acando arbetar med alla former av offentlig upphandling och vi har hög kompetens inom både LoU och LUFS. Vi har referenser från ett mycket stor antal kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi kan arbeta med att både göra hela upphandlingar eller med delar av dessa. Acando har i ett flertal fall lett omfattande förändringsarbeten inom offentliga organisationer i syfte att stärka upphandlings- och inköpsarbetet samt att skapa ett fokuserat arbetssätt i syfte att öka effektivitet och regelefterlevnad. Acando har ett antal ramavtal, bland annat med Kammarkollegiet.

  Category Management

  Category Management, eller kategoristyrning, är ett strategiskt tillvägagångssätt som syftar till att öka fokus på organisationens kostnader och hur dessa relaterar till det operativa arbetet. Inom ramen för kategoristyrning segmenteras olika inköpsområden i grupper av varor och tjänster enligt funktion men framför allt efter hur leverantörsmarknaderna är organiserade.

  Spend Analysis

  Spend analysis, eller inköpsanalys, är utgångspunkten för strategiskt inköpsarbete och för att möjliggöra kontroll och uppföljning. Inköpsanalys är processen för att samla in, harmonisera, klassificera och analysera kostnadsdata. Syftet med inköpsanalys är att ge beslutsunderlag för hur en upphandlingsstrategi bör utformas. Detta i sin tur kommer att minska inköpskostnader och öka effektiviteten. Acando gör dels engångsinsatser för att få en snabb ögonblicksbild över inköpsvolymen samt arbetar med BI-verktyg från de ledande leverantörerna.

  Kundcase

  • Centralisering av inköpsfunktionen hos en av Sveriges största myndigheter

   Acando fick uppdraget hos en av Sveriges största myndigheter att tillsammans med ledningsgruppen centralisera verksamhetens inköpsfunktion. Myndigheten är lokaliserad över hela landet med en årlig inköpsvolym på omkring fyra miljarder SEK. Inköpsverksamheten består av omkring 100 medarbetare. Uppdraget innefattade bland annat utveckling av inköpsfunktionens organisation, processer, styrning, roller, system. Projektet resulterade i en utvecklingsplan med delmål, processbeskrivningar för hur inköp ska hanteras inom myndigheten, påbörjat införande av kategoristyrning (category management), rollbeskrivningar för nya roller inom inköpsorganisationen samt en modell för hur inköpsverksamheten ska samarbeta med övriga delar av verksamheten. Acando ansvarade för att styra och koordinera utvecklingsarbetet och agera stöd till ledningsgruppen.

  • P2P hos ett av Sveriges största företag, världsledande inom sin industri

   Ett av Sveriges största företag, världsledande inom sin industri, lanserade ett antal förändringsprogram i syfte att effektivisera verksamheten samt förkorta ledtiden från kundorder till leverans. Purchase-to-pay, P2P, identifierades som ett av nyckelområdena.

   Det strategiska inköpsarbetet bedömdes vara välutvecklat, men leverantörsavtalen, tillhörande priser och avtalsvillkor fick inte fullt genomslag i den globala verksamheten. Tjänster och indirekt material utgjorde en hög andel av inköpsvolymen, vilket gav ytterligare utmaningar gällande styrning och kontroll av avrop. Även om det fanns IT-stöd på plats för såväl kundorderrelaterade inköp som indirekta inköp fanns avsevärda förbättringsmöjligheter i processen från avtalsimplementation via avrop till fakturahantering och betalning. Acando fick förtroendet att stödja uppdragsgivaren i att driva förändringsarbetet där en genomlysning av hela P2P-området genererade en problembeskrivning, målbild, affärskalkyl och genomförandeplan uppdelad i tremånaders-etapper.

  • Sourcing Execution hos en ledande ICT-operatör

   Acando hjälper en ledande ICT-operatör med inköp och upphandling för att möjliggöra en snabb utbyggnad av fiber-to-the-home tjänster till den svenska marknaden. Business cases genomförs för att säkerställa rätt balans mellan tidplaner och investeringar, där en av nyckelparametrarna är time-to-market. Acando hjälper kunden genom hela upphandlingen från initial RFP till färdigförhandlade kontrakt. Vi driver även initiativ för att utveckla inköpsprocessen genom kortare ledtider, ökade kostnadsbesparingar och strömlinjeformat beslutsfattande.

  • Contract Management för en multinationell koncern

   Acando har utvecklat en multinationell koncerns kontraktsstruktur. Inom ramen för projektet har koncernens kontraktsmallar utvecklats och en enhetlig standard har tagits fram. Acando har utbildat samtliga inköpare i de nya mallarna samt säkerställt att hela koncernen följer de framtagna riktlinjerna för inköp- och leverantörshantering. Projektet har resulterat i en enhetlig kontraktsflora med minimerade risker och med möjlighet till samordning av inköpsvolymer mellan olika siter i olika länder. Under projektet har vi även arbetat med införandet av en koncerngemensam kontraktsdatabas där samtliga inköpskontrakt är lagrade och kategoriserade.

  Niklas E Andersson niklas.e.andersson@acando.com +46 (0)8-699 70 80
  Andreas Krus andreas.krus@acando.com +46 (0)771-50 10 00
  Erbjudande Optimizing purchase processes with P2P

  Hur arbetar du med operativa inköp? Läs mer om hur Acando hjälper kunder att implementera och förädla värdeskapande P2P-lösningar.