Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Sourcing and Procurement

  Effektivisera verksamheten genom nya arbetssätt och rutiner vid inköp och upphandling.

  Maximerar ni nyttan av era inköp? Vi vet att inköp och upphandling är en viktig del av verksamheten, oavsett vilken bransch och område ni är verksamma inom. Vässade rutiner och arbetssätt leder till minskade kostnader, ökad kontroll över kvalitet, innehåll och produktionssätt – och inte minst minimerade leverantörsrisker. Vi är en ledande konsultfirma och rådgivare som hjälper våra kunder att öka effektiviteten av inköp och upphandlingar.

  Vad hjälper vi våra kunder med?

  Avtals- och leverantörsuppföljning

  Genom effektivt arbete med avtals- och kontraktsfrågor får ni bättre kontroll över vad som köps och överblick över relationer och risker i leverantörsbasen. Vi arbetar bland annat med införande av kontraktsmallar- och databaser i det operativa arbetet, och uppföljning av kontraktsefterlevnad.

  Analys och genomförande

  Genom praktisk erfarenhet och tydliga modeller skapar en enhetlig bild över inköpsarbetets nuläge, belyser förbättringsområden och analyserer inköpsfunktioner. Resultaten från analyserna används ofta för att lägga grunden i förändringsarbetet – och blir utgångpunkt för det framtida börläget.

  Vi har även en standardiserad metodik för strategiska upphandlingar som säkerställer att uppsatta affärsmål nås och att överlämnandet till organisationen för avrop eller projektutförande sker utan friktion. 

   

  Offentlig upphandling

  Acando arbetar med alla former av offentlig upphandling och vi besitter hög kompetens inom både LoU och LUFS. Vi leder förändringsarbeten inom offentliga organisationer i syfte att stärka upphandlings- och inköpsarbetet, öka effektiviteten och säkerställa regelefterlevnad.

  Kontroll över inköp och upphandlingar ger minskade konstnader och förbättrar effektiviteten

  Kategoristyrning

  Category Management, eller kategoristyrning, är ett strategiskt tillvägagångssätt som ökar fokus på organisationens kostnader i relation till det operativa arbetet. Inom ramen för kategoristyrning segmenteras olika inköpsområden i grupper av varor och tjänster enligt funktion men framför allt efter hur leverantörsmarknaderna är organiserade.

  Inköpsanalys

  Spend analysis, eller inköpsanalys, är utgångspunkten för strategiskt inköpsarbete genom kontroll och uppföljning. Vi samlar in, harmoniserar, klassificerar och analyserar kostnadsdata för att ge beslutsunderlag om hur upphandlingsstrategin bör utformas. Oavsett om vi gör en engångsinsats för en snabb ögonblicksbild över inköpsvolymen, eller arbetar med BI-verktyg från de ledande aktörerna, ger inköpsanalysen med säkerhet både minskade inköpskostnader och ökad effektivitet.

  Kundcase

  • Centralisering av inköpsfunktionen hos en av Sveriges största myndigheter

   Acando fick uppdraget hos en av Sveriges största myndigheter att tillsammans med ledningsgruppen centralisera verksamhetens inköpsfunktion. Myndigheten är lokaliserad över hela landet med en årlig inköpsvolym på omkring fyra miljarder SEK. Inköpsverksamheten består av omkring 100 medarbetare. Uppdraget innefattade bland annat utveckling av inköpsfunktionens organisation, processer, styrning, roller, system. Projektet resulterade i en utvecklingsplan med delmål, processbeskrivningar för hur inköp ska hanteras inom myndigheten, påbörjat införande av kategoristyrning (category management), rollbeskrivningar för nya roller inom inköpsorganisationen samt en modell för hur inköpsverksamheten ska samarbeta med övriga delar av verksamheten. Acando ansvarade för att styra och koordinera utvecklingsarbetet och agera stöd till ledningsgruppen.

  • P2P hos ett av Sveriges största företag, världsledande inom sin industri

   Ett av Sveriges största företag, världsledande inom sin industri, lanserade ett antal förändringsprogram i syfte att effektivisera verksamheten samt förkorta ledtiden från kundorder till leverans. Purchase-to-pay, P2P, identifierades som ett av nyckelområdena.

   Det strategiska inköpsarbetet bedömdes vara välutvecklat, men leverantörsavtalen, tillhörande priser och avtalsvillkor fick inte fullt genomslag i den globala verksamheten. Tjänster och indirekt material utgjorde en hög andel av inköpsvolymen, vilket gav ytterligare utmaningar gällande styrning och kontroll av avrop. Även om det fanns IT-stöd på plats för såväl kundorderrelaterade inköp som indirekta inköp fanns avsevärda förbättringsmöjligheter i processen från avtalsimplementation via avrop till fakturahantering och betalning. Acando fick förtroendet att stödja uppdragsgivaren i att driva förändringsarbetet där en genomlysning av hela P2P-området genererade en problembeskrivning, målbild, affärskalkyl och genomförandeplan uppdelad i tremånaders-etapper.

  • Sourcing Execution hos en ledande ICT-operatör

   Acando hjälper en ledande ICT-operatör med inköp och upphandling för att möjliggöra en snabb utbyggnad av fiber-to-the-home tjänster till den svenska marknaden. Business cases genomförs för att säkerställa rätt balans mellan tidplaner och investeringar, där en av nyckelparametrarna är time-to-market. Acando hjälper kunden genom hela upphandlingen från initial RFP till färdigförhandlade kontrakt. Vi driver även initiativ för att utveckla inköpsprocessen genom kortare ledtider, ökade kostnadsbesparingar och strömlinjeformat beslutsfattande.

  • Contract Management för en multinationell koncern

   Acando har utvecklat en multinationell koncerns kontraktsstruktur. Inom ramen för projektet har koncernens kontraktsmallar utvecklats och en enhetlig standard har tagits fram. Acando har utbildat samtliga inköpare i de nya mallarna samt säkerställt att hela koncernen följer de framtagna riktlinjerna för inköp- och leverantörshantering. Projektet har resulterat i en enhetlig kontraktsflora med minimerade risker och med möjlighet till samordning av inköpsvolymer mellan olika siter i olika länder. Under projektet har vi även arbetat med införandet av en koncerngemensam kontraktsdatabas där samtliga inköpskontrakt är lagrade och kategoriserade.

  Andreas Krus Stockholm andreas.krus@acando.com +46 (0)73-082 55 91
  Gustaf Piper Malmö gustaf.piper@acando.com +46 (0)70-410 57 55
  David Jemdahl Göteborg david.jemdahl@acando.com +46 (0)73-064 65 45
  Erbjudande Optimizing Purchase-to-Pay processes (P2P)

  Acando har lång erfarenhet av att förenkla och effektivisera organisationers Procure-to-Pay processer (P2P) för att råda bot på den komplexitet som ökande inköpsvolymer ofta medför.

  Träffa våra experter för att utvärdera er inköpsprocess

  Maximerar ni nyttan av era inköp? Boka ett möte med oss och få en skräddarsydd plan över hur ni effektiviserar era rutiner och processer vid upphandlingar och inköp - för minskade kostnader och ökad kontroll.

  Joakim Sjöholm joakim.sjoholm@acando.com +46 (0)73-082 53 77

  Boka ett möte här: