Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Strategy and Transformation

  I den föränderliga värld vi lever i idag är det viktigt att ligga i framkant så att bolagens strategi, kultur, organisation och ledarskap är designade så att de kan nyttja sina styrkor på bästa sätt och på så vis uppnå varaktiga resultat.

  Vi kombinerar förmågorna att definiera och bryta ned strategier, leda och exekvera projekt och program, driva beteendeförändringar, främja affärsprocesser genom hela organisationen samt utveckla ett modernt ledarskap.

  Detta gör vi inom fyra olika områden:

  • Strategy Execution
  • Behavior centric change
  • Operational Excellence
  • Leadership

  I samverkan med dig som kund erbjuder vi transformativa konsulttjänster där vi säkerställer realiseringen av era önskade visioner.

  Strategy Execution

  Många företag och organisationer upplever ett gap mellan dess strategi och den löpande verksamheten - mellan förväntade och verkliga resultat. För att en strategi ska få full effekt krävs att den når hela vägen ut i verksamheten.

  Full effekt av en strategi uppnås genom att omsätta strategin i verklig handling

  Strategy Execution handlar om att kunna omsätta en strategi i verklig handling. I detta ingår att bryta ner strategin i aktiviteter, att planera, leda och genomföra förändring samt att följa upp och mäta effekt och resultat.

  Med mångårig erfarenhet av projekt inom såväl strategi som transformation kan Acando bistå i samtliga steg i kedjan. Med utgångspunkt i kundens situation samt stöd av områdesexperter, strukturkapital och tidigare erfarenhet genomför vi tillsammans med våra kunder förändring som ger verkliga resultat. 

  Behavior centric change

  Förändringstakten blir allt snabbare och kraven på beteendeförändring integrerad med teknikförändring och innovation blir allt högre. För organisationer blir det viktigare att förstå kundernas verkliga behov, identifiera möjligheter till förenklingar och förbättringar, samt driva beteendeförändringar såväl hos människor som inom organisationer – ofta i gränslandet mellan verksamhet och IT.

  För att lyckas med ett förändringsarbete behöver ni gå på djupet och förstå underliggande behov, beteendemönster och förutsättningar innan förändringsledningsarbetet övergår i exekvering. Det kan handla om organisatorisk förändring, kulturell förändring, beteendeförändring, skalat införande av nya ramverk och förändrade arbetssätt - ofta i samverkan med teknologisk acceleration och med kundcentrerad innovation. Syftet är att få ledare och medarbetare med sig på förändringsresan, nå effektmålen snabbast möjligt, och skapa varaktiga resultat. 

  Acando är förändringsexperter som kombinerar erfarenheter och insikt med verktyg och forskning för att tillsammans med våra kunder få förändringarna att accelereras och införlivas i kulturen.

  strategy and transformation

  Operational Excellence

  Alla verksamheter ska realisera uppdrag och mål genom att leverera ett kvalitativt arbete så effektivt som möjligt. För att möta kraven behöver arbetet fördelas rätt i organisationen och exekveras i effektiva processer samtidigt som verksamhetens alla delar samspelar mot ett gemensamt mål.

  Operational Excellence handlar om att optimera organisationens inre uppsättning och funktion så att maximala resultat kan uppnås med begränsade resurser. Ibland ligger fokus på att förkorta ledtider, i andra fall behöver organisationen bättre transparens och kortare beslutsvägar. Dock handlar det alltid om att omsätta mål och ambitioner till praktisk handling.

  Vi arbetar för att organisation, processer, styrning och kultur ska matcha och förstärka varandra.

  Leadership

  I alla förändringar är ett starkt ledarskap en förutsättning för ett lyckat utfall. Det är ledarna som sätter riktning, engagerar och lyfter medarbetare för att nå det önskade målet och resultatet. Nya förutsättningar och en ständigt föränderlig omvärld ställer nya krav på våra ledare och deras förmågor.

  Vi skapar förutsättningar som stärker ledare genom att ta hänsyn till det mänskliga beteendet

  Morgondagens ledare förstår verksamheten och agerar utifrån medarbetarnas förutsättningar, kompetenser och drivkrafter samt hur dessa ska samspela för att nå önskat resultat och verksamhetens gemensamma målsättning.

  Att skapa högpresterande ledare, individer och team är en del av Acandos kärnvärdering ”A more capable world” och vi arbetar dagligen med detta i våra uppdrag. Acando har bred kompetens inom att både utveckla ledare samt utbilda, coacha och engagera medarbetare inom ledarskap. Genom att applicera beprövade metoder som bygger på forskning inom mänskligt beteende skapar vi förutsättningar som stärker ledare och individens förmågor, vilket bidrar till teamets leveranskraft och resultat.

  Kundcase

  • Operational Excellence hos en statlig myndighet

   Acando hjälpte en statlig verksamhet att utforma strategiska mål och syften samt att utveckla en operativ modell, som stödde den övergripande strategin. Inom ramen för uppdraget utformades och implementerades en ny organisationsstruktur med tydliga roller och ansvar, nya affärsprocesser, förbättrade policys och nyckeltal.

  • Processorienerat ledningssystem för en aktör inom kollektivtrafik

   Acando hjälpte ett bolag inom kollektivtrafik att bygga upp ett processorienterat ledningssystem som baseras på kundernas behov och den så kallade ”kundresan”. Arbetet bedrevs som ett program med ett antal fokusområden, vart och ett med syfte att definiera förbättrade arbetssätt inom en prioriterad del av verksamheten. Exempel på fokusområden som ingick i programmet var KPI-styrning, störningshantering och schemaläggning. Acando hjälpte kunden att handla upp ett nytt system för dokument- och ärendehantering, hela vägen från behovsanalys till val av system och kontraktsskrivning. Systemet implementerades inom ramen för programmet, och används nu för hantering av bolagets processer, dokument och avvikelser.

  • Strateginedbrytning hos en statlig myndighet

   Acando drev ett strateginedbrytningsprojekt för en myndighet. Syftet var att konkretisera hur myndigheten skulle uppnå sin Framtidsbild 2020. Inom projektet definierades 14 nya ”värdeerbjudanden” baserade på kundernas behov och förväntningar. Dessa värdeerbjudanden adresserade olika målgrupper utifrån livssituation. En modell togs fram för kontinuerlig utveckling och implementering av nya värdeerbjudanden. Arbetet skedde i nära samarbete med generaldirektören och myndighetens ledningsgrupp.

  Märit Sareyko marit.sareyko@acando.com +46 (0)70-380 42 64
  Insikt Sex steg för att skapa en högpresterande transformation

  Uppnådda affärsresultat vid transformationer är till stor del beroende av den mänskliga faktorn och förändrade beteenden. Ett rationellt, positivt förhållningssätt och ett uppmuntrande ledarskap byggt på passion och driv är en grund för ett högpresterande transformationsarbete. Vi utreder sex grundläggande faktorer som tillsammans skapar förutsättningar för lyckad förändring.