Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Supply Chain Strategy and Operations

  Maximerar ni värdet från supply chain inom er organisation?

  Supply chain har förvandlats från en nödvändig kostnad till en värdeskapande del hos de flesta organisationer. Utmaningarna och kraven varierar mellan företag, men kraven är genomgående höga - oavsett om det levereras livskritiska läkemedel till patienter världen runt eller livsmedel till kunder i närområdet, om det är en startup med innovativt leveranssätt till konsumenten eller en väletablerad B2B-affär som förser kunder med industriella verktyg på alla kontinenter.

  Vanliga utmaningar:

  • Hur får vi alla delar av vår supply chain att anpassa sig lika snabbt till kundernas behov, utan att flaskhalsar uppstår?
  • Hur bemöter vi de snabbt ökande kraven som kunderna ställer på vår e-handelslogistik?
  • Använder vi våra 3PL-lösningar på ett effektivt sätt?
  • Hur får vi en överblick över värdekedjan för att upptäcka onödig kapitalbindning, flaskhalsar och kvalitetsproblem?
  • Vilka initiativ ska vi prioritera för att möta våra miljö- och hållbarhetsmål?
  • Vilka systemstöd stödjer bäst våra framtida positioner och hur ska vi resonera runt val av affärssystem, nischade lösningar och takt för införande?

  Vad hjälper vi våra kunder med?

  Med en av Nordens största och ledande practice inom Supply Chain Strategy and Operations kan Acando erbjuda den erfarenhet och de välbeprövade metoder som krävs för att skapa mervärde i er supply chain. Vi kan lösa de mest kritiska utmaningarna som ni möter i dag.

  Supply Chain Strategy

  Med utgångspunkt i våra väletablerade metoder, kombinerat med relevanta erfarenheter, definierar vi en effektiv och robust strategi för supply chain (för varor, tjänster och informationsflöden). Strategins tydliga målsättning är att skapa optimala förutsättningar – ”How to play” – att bibehålla, alternativt skapa, en leveranskedja som utgör en faktisk konkurrensfördel.

  Demand and Supply Chain Planning

  Demand and Supply Chain Planning är en nyckelkompetens för en modern supply chain-organisation. Vi hjälper såväl globala organisationer som startups att utvärdera sina nuvarande planeringsprocesser i vår mognadsmodell, samt att identifiera vilken utveckling som krävs för att uppnå ett högre värde och affärsmål. Förutom en tydligt uppsatt struktur, med roller och ansvar, hjälper vi till att få rätt systemstöd och planeringskultur på plats.

  Warehouse Management

  Det är inte sällan att det finns en stor potential kopplat till ett företags lagerverksamhet. Potentialen återfinns i två huvudområden; en effektivisering av den fysiska lagerverksamheten samt en förbättrad lagerstyrning. I den fysiska verksamheten har trenden till en automatisering förstärkts de senaste åren och leder till säkrare arbetsmiljöer samt potential till stora besparingar. Med en optimerad lagerstyrning säkerställs en hög tillgänglighet och leveransprecision samt att kapitalbindning i lagret hålls ner.

  Lager

  Distribution and Transport Planning

  Frågor inom transport och distribution omfattar allt från vidareutveckling av 3PL- och 4PL-lösningar till att uppnå en reducerad ledtid och en ökad servicegrad i både ingående och utgående flöden. Transportplaneringsprocesser är ett särskilt fokusområde som ofta kan effektiveras med hjälp av förbättrat systemstöd. Våra kunder upplever många gånger att det finns en stor effektiviseringspotential och att kostnadstäckning redan kan nås några få månader efter implementering.

  Supply Chain Visibility

  Det finns alltmer data kopplat till dagens försörjningskedjor. Trots detta är det ofta svårt att få fram nödvändig information för att effektivt driva supply chains på såväl operativ som taktisk och strategisk nivå. Våra uppdrag inom Supply Chain Visibility skapar förutsättningar för våra kunder att enhetligt och precist mäta företagets faktiska prestation och värdeskapande inom försörjningskedjan, ofta genom enkla men innovativa och användarvänliga lösningar för att presentera supply chain-flöden på ett överskådligt sätt.

  E-handelslogistik

  E-handeln växer kraftigt och ställer ständigt nya krav på verksamheten för att möta slutkundernas förväntningar. I en verklighet där fler och fler aktörer kommer in på marknaden är det viktigt att ha en effektiv organisation med ett holistiskt synsätt. Baserat på vår erfarenhet hjälper vi våra kunder med allt från strategiframtagning till realisering av fysiska flöden och leverans till slutkund. Tillsammans säkerställer vi att ni har en väl fungerande digital marknadsplats för att möta era kunder.

  Hållbarhet

  Hållbarhet – sustainability - har under åren gått från att vara ett önskemål till ett krav i de allra flesta företag. Många av våra kunder upplever dock att det i realiteten kan vara svårt att realisera dessa krav. Vi hjälper till att utvärdera potentialen för miljöeffektiviseringar i hela försörjningskedjan, att verifiera besparingspotential med benchmarks och vetenskapliga modeller samt att implementera förändringarna.

  Kundcase

  • Standardiserad och framtidssäker supply chain

   Kunden var i stort behov av att bättre tillgodose både kundernas och ägarnas krav på snabbhet, flexibilitet och effektivitet. Uppdragsgivarens utmaningar härstammade främst från otydliga strategiska utvecklingsplaner, effektivitetsförluster i varuflödeskedjan och ett antal isolerade förbättringsprojekt vilka skapade tydliga risker för sub-optimeringar.

   För att uppnå målet, att utforma en standardiserad och framtidssäker supply chain, utarbetades en anpassad och komplett varuflödesmodell. Modellen, i kombination med en genomarbetad implementationsplan, låg till grund för hur koncernens olika bolag skulle förflytta sig baserat på nuläge och mognadsgrad samt behov och krav per funktion.

  • Förenkling och standardisering av processer i den globala funktionen för supply chain

   Ett ledande industriföretag behövde förenkla och standardisera processer i sin globala supply chain-funktion. Acando bidrog med best practice och erfarenhet från en närliggande bransch. Acando hjälpte kunden definiera och implementera en ny planeringsprocess och effektiviserad orderprocess, med effektiv efterfrågesignalering mellan bolag inom koncernen. Resultatet blev en lägre kapitalbindning och förbättrad cykel för cash-to-cash genom snabbare reaktion gentemot marknadens behov.

  • Förbättrad kvalitet och lönsamhet hos en ledande apotekskedja

   Kunden, en ledande apotekskedja, hade som målsättning att förbättra verksamhetens kvalitet och lönsamhet genom att bygga en ny produktions- och lagerenhet, konsolidera all befintlig verksamhet till den nya enheten samt att effektivisera både produktion och lager genom en högre grad av automatisering. De hade också som mål att etablera nya arbetssätt, processer och verktyg. Verksamhetens art - paketering, hantering och distribution av läkemedel - ställde mycket höga krav på planering, kontinuitet och genomförande, detta då verksamheten kategoriseras som en samhällsviktig tjänst.

   Projektet omfattade bland annat analyser, planering, dimensionering, layout, upphandlingar, byggnation, utveckling och implementation av nya flöden och processer, omfattande kvalitetsarbete, tillståndshantering, IT-stöd, flyttar och testning. Konsolideringen av produktion skedde enligt den satta tidsplanen, utan avbrott i det kritiska flödet av läkemedel.

  • Minskning av ledtid hos ett ledande läkemedelsbolag

   I läkemedelsindustrin, med högt produktvärde, är varje dags ledtidsminskning av stort värde. Acandos genomlysning av produktions- och distributionsprocesser ledde till en minskning av ett ledande läkemedelsbolags ledtid med upp till 21 dagar till vissa marknader och ett frigörande av flera miljoner dollars kapital.

  Per-Olov Möller per-olov.moller@acando.com +46 (0)72-718 31 29
  Eoin Philips eoin.philips@acando.com +46 (0)72-501 73 63