Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Supply Chain Strategy and Operations

  Maximerar ni värdet från supply chain inom er organisation?

  Supply chain har gått från att vara en nödvändig kostnad till en värdeskapande del i de flesta organisationer. Acando har lång erfarenhet och välbeprövade metoder för att skapa mervärde i er supply chain och optimera processerna. Vi löser era mest kritiska utmaningar – och ser till att er supply chain är anpassad efter era kunders behov.

  Vad hjälper vi våra kunder med?

  Supply Chain Strategy

  Med utgångspunkt i våra väletablerade metoder, kombinerat med relevanta erfarenheter, definierar vi en effektiv och robust supply chain-strategi för varor, tjänster och informationsflöden. Strategins tydliga målsättning är att skapa optimala förutsättningar för att bibehålla eller skapa en leveranskedja som utgör en faktisk konkurrensfördel.

  En tydlig överblick av värdekedjan lyfter fram onödig kapitalbindning, flaskhalsar och kvalitetsproblem

  Demand and Supply Chain Planning

  Demand and Supply Chain Planning är en nyckelkompetens för en modern supply chain-organisation. Vi hjälper såväl globala organisationer som startups att utvärdera sina nuvarande planeringsprocesser i vår mognadsmodell, samt att identifiera vilken utveckling som krävs för att uppnå ett högre värde och affärsmål. Förutom en tydligt uppsatt struktur med roller och ansvar, hjälper vi till att få rätt systemstöd och planeringskultur på plats.

  Warehouse Management

  Ofta finns det stor outnyttjad potential i lagerverksamheten – både genom effektivisering av den fysiska lagerverksamheten och en förbättrad lagerstyrning. Med en optimerad lagerstyrning säkerställs en hög tillgänglighet och leveransprecision samt att kapitalbindning i lagret hålls ner.

  supply chain strategy

  Distribution and Transport Planning

  Frågor inom transport och distribution omfattar allt från vidareutveckling av 3PL- och 4PL-lösningar till reducerade ledtider och en ökad servicegrad i både ingående och utgående flöden. Transportplaneringsprocesser är ett särskilt fokusområde som ofta kan effektiveras med hjälp av förbättrat systemstöd.

  Supply Chain Visibility

  Vi får mer och mer data om våra försörjningskedjor – men används den för att effektivisera på såväl operativ som taktiskt och strategisk nivå? Acando skapar förutsättningarna för att enhetligt och precist mäta er faktiska prestation och värdeskapande inom försörjningskedjan, ofta genom enkla men innovativa och användarvänliga lösningar för att presentera supply chain-flöden på ett överskådligt sätt.

  Hur bemöter ni de snabbt ökande kraven som kunderna ställer på e-handelslogistiken?

  E-handelslogistik

  E-handeln växer kraftigt och ställer ständigt nya krav på verksamheten för att möta slutkundernas förväntningar. I en verklighet där fler och fler aktörer kommer in på marknaden är det viktigt att ha en effektiv organisation med ett holistiskt synsätt. Baserat på vår erfarenhet hjälper vi våra kunder med allt från strategiutveckling till realisering av fysiska flöden och leverans till slutkund. Tillsammans säkerställer vi att ni har en väl fungerande digital marknadsplats för att möta era kunder.

  Hållbarhet

  Hållbarhet har gått från att vara ett önskemål till ett krav i de allra flesta företag, men många upplever det svårt att realisera kraven. Vi hjälper till att utvärdera potentialen för miljöeffektiviseringar i hela försörjningskedjan, från verifiering av besparingspotential och till implementering av förändringarna.

  Kundcase

  • Standardiserad och framtidssäker supply chain

   Kunden var i stort behov av att bättre tillgodose både kundernas och ägarnas krav på snabbhet, flexibilitet och effektivitet. Uppdragsgivarens utmaningar härstammade främst från otydliga strategiska utvecklingsplaner, effektivitetsförluster i varuflödeskedjan och ett antal isolerade förbättringsprojekt vilka skapade tydliga risker för sub-optimeringar.

   För att uppnå målet, att utforma en standardiserad och framtidssäker supply chain, utarbetades en anpassad och komplett varuflödesmodell. Modellen, i kombination med en genomarbetad implementationsplan, låg till grund för hur koncernens olika bolag skulle förflytta sig baserat på nuläge och mognadsgrad samt behov och krav per funktion.

  • Förenkling och standardisering av processer i den globala funktionen för supply chain

   Ett ledande industriföretag behövde förenkla och standardisera processer i sin globala supply chain-funktion. Acando bidrog med best practice och erfarenhet från en närliggande bransch. Acando hjälpte kunden definiera och implementera en ny planeringsprocess och effektiviserad orderprocess, med effektiv efterfrågesignalering mellan bolag inom koncernen. Resultatet blev en lägre kapitalbindning och förbättrad cykel för cash-to-cash genom snabbare reaktion gentemot marknadens behov.

  • Förbättrad kvalitet och lönsamhet hos en ledande apotekskedja

   Kunden, en ledande apotekskedja, hade som målsättning att förbättra verksamhetens kvalitet och lönsamhet genom att bygga en ny produktions- och lagerenhet, konsolidera all befintlig verksamhet till den nya enheten samt att effektivisera både produktion och lager genom en högre grad av automatisering. De hade också som mål att etablera nya arbetssätt, processer och verktyg. Verksamhetens art - paketering, hantering och distribution av läkemedel - ställde mycket höga krav på planering, kontinuitet och genomförande, detta då verksamheten kategoriseras som en samhällsviktig tjänst.

   Projektet omfattade bland annat analyser, planering, dimensionering, layout, upphandlingar, byggnation, utveckling och implementation av nya flöden och processer, omfattande kvalitetsarbete, tillståndshantering, IT-stöd, flyttar och testning. Konsolideringen av produktion skedde enligt den satta tidsplanen, utan avbrott i det kritiska flödet av läkemedel.

  • Minskning av ledtid hos ett ledande läkemedelsbolag

   I läkemedelsindustrin, med högt produktvärde, är varje dags ledtidsminskning av stort värde. Acandos genomlysning av produktions- och distributionsprocesser ledde till en minskning av ett ledande läkemedelsbolags ledtid med upp till 21 dagar till vissa marknader och ett frigörande av flera miljoner dollars kapital.

  Hanna Fägerskiöld Stockholm hanna.fagerskiold@acando.com +46 (0)70-347 30 79
  David Jemdahl Göteborg david.jemdahl@acando.com +46 (0)73-064 65 45

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Joakim Sjöholm joakim.sjoholm@acando.com +46 (0)73-082 53 77

  Eller vill du bli kontaktad?