Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Att följa upp digitala initiativ

  Det finns en stark korrelation mellan bolags digitala mognad och förmågan att löpande följa upp digitala satsningar. Men 80% av bolagen i vår Digital Maturity Assessment är osäkra på vad den digitala affären genererar. Här presenterar vi förslag på användbara nyckeltal för digitala kanaler.

  Över 70% av de 200 företag som deltagit i vår studie menar att digitala kanaler utgör en viktig del i deras affärsstrategi. En siffra som kommer att växa i takt med digitaliseringen. Men när vi fördjupar frågorna kring hur väl strategierna stöttar affärsverksamheten i sina beslut svarar bara 15% att de är säkra på hur de ska agera när nya digitala kanaler uppstår, och bara 21% är säkra på att de har den digitala kompetens som krävs de närmaste åren.

  Vikten av digital mätning

  Att mäta och följa upp hur användare och kunder integrerar med företagets digitala närvaro har blivit allt viktigare. De data som skapas i digitala kanaler är ovärderliga och rätt använda hjälper de företag att optimera sina affärer i form av sänkta kostnader och klokare beslut som är anpassade efter kundernas behov. Våra studier pekar dock på att det bara är 32% av Sveriges företag som anpassar sitt digitala kundmöte baserat på insikter från insamlade data. En lösning är att utveckla digitala nyckeltal.

  Att införa icke-finansiella nyckeltal

  Att implementera icke-finansiella nyckeltal i organisationer kantas ofta av svårigheter, men genom att tydliggöra deras koppling till företagets affärer kan man underlätta arbetet rejält. Studier visar att exempelvis svenska bostadsbolag först kom att använda nyckeltal förankrade i kundnöjdhet efter att de uppvisade ett tydligt samband med finansiella resultat.

  När vi analyserar hur väl digitala satsningar är förankrade i företagets affär, ser vi att över 80% av de undersökta företagen känner en osäkerhet kring vilka effektiviseringar och nya intäkter som digitala satsningar genererar. Företagen i våra studier förstår hur viktigt det är att utveckla en digital affär, men man vet inget om hur satsningarna påverkar de finansiella resultaten.

  Läs även

  Digitala nyckeltal och KPI:er

  I likhet med all annan marknadsföring kräver digital marknadsföring verktyg för att kunna göras framgångsrikt. De satsningar som görs ska resultera i olika typer av avkastning som beror på hur det initiala affärsmålet är satt. Ett sådant mål kan vara att sprida kännedom om företagets varumärke, medan ett annat kan vara att öka företagets försäljning. Genom att överblicka vilket avkastningsvärde digitala nyckeltal har på organisationen kan man implementera dem i sin affärsverksamhet på ett mer effektivt sätt. Här följer några vanliga exempel på digitala nyckeltal och vilket värde de har för den digitala affären.

  Impressions (visningar) –
  är ett mått som anger hur ofta annonser visats för användare och kan användas som ett mått på varumärkeskännedom.

  CTR (click through rate) –
  är ett mått som anger hur stor del av de som ser ditt varumärke som faktiskt klickar sig vidare. Kan användas för att visa hur effektiv din webbnärvaro är.

  CvR (conversion rate) –
  är ett mått som anger hur effektiv företagets försäljning i de digitala kanalerna är. Kan användas för att skapa en översikt av vilka försäljningsintäkter som genereras i den digitala närvaron.

  Dator-statistik

  Förmågan att mäta och optimera

  Vi kan se en korrelation mellan förmågan att skapa en effektiv organisation och förmågan att mäta och följa upp de digitala satsningarna

  Ett företag som klarar av att kombinera generella indikatorer med sina egna affärsmål kan utveckla effektiva digitala nyckeltal på ett framgångsrikt sätt. Förmågan att exempelvis härleda och värdera interaktion i sociala medier med färre inkommande samtal till ett callcenter eller koppla samman inflödet av besökare via mobila kanaler till avslutade affärer, är något som måste utvecklas i de flesta svenska företag.

  Den digitala kontext som företaget rör sig inom, dess målgrupper och mål är exempel på dimensioner nyckeltalen bör anpassas efter. Genom att tydliggöra kopplingarna mellan satta KPI:er för affärsverksamheten och de generella mätpunkterna i de digitala satsningarna så synliggörs också kompetensluckor inom företaget.

  Vi omvandlar data till en konkurrensfördel


  Våra studier visar att kompetensutveckling inom mätning och uppföljning är ett av de viktigaste förmågelyften som svenska företag står inför de närmaste åren. Genom att utveckla detta område skapas förutsättningar för att digital strategi och operativ affärsledning ska kunna samspela. Den digitala transformationens påverkan på företagens affärsverksamhet är alltså en stor utmaning, men när det gäller förmågan att mäta och följa upp digitala nyckeltal bör dessa inte vara svårare att implementera än andra icke-finansiella mätetal som implementerats tidigare. Med investeringar i nya mätmetoder och nyckeltal kan svenska företag fortsätta sin resa mot digital mognad.

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Erik Brandrup-Wognsen Stockholm erik.brandrup-wognsen@itch.se +46 (0)70-250 76 58

  Eller vill du bli kontaktad?