Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Tre digitala utmaningar inom offentlig sektor

  Enligt Acandos senaste Digital Maturity Assessment är det framförallt inom tre områden som den digitala utvecklingen i offentlig sektor har gått trögare sedan 2014. Resultatet betyder inte nödvändigtvis att aktörerna blivit sämre, utan måste sättas i relation till att den digitala omvärlden har blivit allt mer komplex och att förutsättningarna därmed också har förändrats.

  #1 Digitala möjligheter

  Majoriteten av organisationerna vet inte hur de ska agera när nya digitala möjligheter uppstår

  Att locka digital talang och bygga flexibla processer är en större utmaning inom den offentliga sektorn än i den privata

  De digitala möjligheterna som uppstår idag är mer omfattande än vad de var 2014. För att kunna agera på både möjligheter och utmaningar som digitaliseringen medför behöver företag ha rätt kompetens. Under de senaste årens högkonjunktur har konkurrensen om arbetskraft ökat vilket medför att det blivit svårare att attrahera och rekrytera talanger. Offentliga aktörer har ofta svårt att konkurrera med den privata sektorn i att locka dessa kompetenser. Den privata sektorn kan ofta erbjuda mer innovativ arbetsmiljö, högre löner och bättre karriärmöjligheter, en insikt som även går i linje med McKinseys studie Public-sector digitization: The trillion-dollar challenge. Detta är områden där offentliga aktörer historiskt sett ligger efter.

  Det är även viktigt att ha processer anpassade för att kunna agera snabbt, något som är en utmaning framförallt för offentliga aktörer. Organisationer och företag som har en fungerande innovationsprocess etablerad har lättare att ta tillvara på möjligheterna som nya produkter eller tjänster för med sig. Därmed har de även större chans att anpassa sin verksamhet efter förändringar i omvärlden.

  För att locka önskad kompetens och talang och i högre utsträckning veta hur de ska agera när nya digitala möjligheter uppstår, behöver organisationen ha förmåga att formulera en attraktiv vision, tydliga mål och önskade effekter. De bör även ha förmåga att skapa processer för att kontinuerligt uppdatera sin digitala strategi i takt med förändringar i omvärlden.

  Läs även

  #2 Digitalt samarbete

  Ett naturligt samarbete mellan den digitala organisationen och resterande verksamhet saknas hos många

  Tydliga mandat och tillräckliga resurser är avgörande

  Samarbetet mellan den digitala organisationen och resterande verksamhet är ofta bristfälligt hos offentliga aktörer, vilket tyder på viss digital omognad. Inom den privata sektorn har många bolag kommit längre när det gäller detta. Konkurrenssituationen i den privata sektorn tvingar företag att dels hålla sin affärsmodell uppdaterad för att vara relevanta och attraktiva mot kunden och dels skapar den ett behov av att snabbt kunna anpassa sig efter kundens förändrade krav. I flera fall har detta på senare år inneburit att IT och den digitala organisationen blivit en allt mer integrerad del i kärnverksamheten.

  När offentliga aktörer kartlägger vilka förmågor de behöver finns risk att fokus hamnar enbart på vad de ska leverera. En lika viktig del handlar om hur leveransen kan göras mer effektiv och kundanpassad, ett område där det finns potential för offentliga aktörer att öka kunskap och medvetenhet. Med fördjupad kunskap finns möjlighet att öka produkters och tjänsters kvalitet genom digitala hjälpmedel. Konsekvensen av att inte agera på den kunskapen blir i många fall att den digitala utvecklingen ägs av IT, som ofta ses som en stödfunktion hos offentliga aktörer.

  För att skapa en organisation där digitala satsningar går i linje med kärnverksamheten krävs det att organisationen har strukturer som integrerar delarna med varandra. Tydliga mandat och tillräckliga resurser möjliggör att de digitala satsningarna kan bli ett med den övriga verksamheten.

  #3 Digitala förändringsprojekt

  Få organisationer har förmågan att driva större digitala program och förändringsprojekt

  Kortare och agila projekt fungerar bäst i den digitala världen

  Vid första anblick kan insikten tyckas märklig. En erfarenhet är att offentliga aktörer är bra på att driva stora program. De digitala projekten behöver dock anpassas efter den föränderliga digitala omvärlden och stora program är svårare att styra om och förändra. Ett program som pågår hinner bli inaktuellt i den digitala meningen innan det slutförts. Detta kan vara en effekt av att det krävs politiska beslut för att ändra i stora upphandlade och avtalade program och det är en omständlig och tidskrävande process.

  I den digitala världen kan det vara fördelaktigt att inte försöka driva igenom förändringar som stora program utan anpassa projektformen efter omvärldens utmaningar och förändringar. För att komma igång och få fart kan organisationer istället satsa på kortare, flexiblare och mer agila projekt. Acandos studie visar att offentliga aktörer jobbar allt mindre med stora program, vilket kan tyda på förändrade och anpassade arbetssätt.

  Vi hjälper företag att bli ledare i det digitala landskapet   En annan aspekt är att många av de digitala utmaningar som organisationer och företag står inför idag är kopplade till förändringar som påverkar befintliga arbetssätt. Aktörer glömmer ibland att förädla medarbetarnas förmågor att hantera förändringar. De förmågor som krävs för att hantera stora digitala projekt behöver inte alltid komma ifrån nyrekryteringar. Företag som parallellt satsar på förändringsledning och kompetensutveckling i stora projekt kan skapa efterfrågade förmågor internt.

  Andrea Tollstadius andrea.tollstadius@acando.com +46 (0)72-741 72 72
  Caroline Hårdhammar caroline.hardhammar@itch.se +46 (0)72-731 72 96