Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  DMA Privat Sektor 2017

  En utvärdering av digitaliseringen bland Sveriges privata företag.

  Fler företag samlar in kunddata, men endast 4 av 10 företag anpassar det digitala kundmötet


  Digitaliseringen har varit i fokus under de senaste åren och allt fler företag förstår vikten av att anpassa sig till de omvälvande förändringar som den innebär. Acandos Digitala Mognadsstudie visar att svenska företag i privat sektor har digitaliseringen högt upp på agendan med en tydlig målbild av vad de vill åstadkomma. Men trots att ambitionen finns möter många företag utmaningar när det gäller att realisera och ta hem affärsnyttan med de digitala satsningarna. Det är tydligt att de företag som lyckas delar vissa förmågor som är avgörande i den digitala eran.


  Studien visar att det finns en stor samsyn kring betydelsen av den digitala strategin och allt fler företag har lyckats inkorporera den digitala strategin i den övergripande affärsstrategin. Trots detta kämpar flera företag med att sprida den digitala strategin inom verksamheten. Hälften av alla företag har inte samsyn om vart de är på väg med sina digitala satsningar och många företag jobbar inte aktivt med att sprida den digitala målbilden inom organisationen.

  Vidare visar studien att många företag inte lyckas anpassa sin digitala strategi och att det saknas kunskap kring hur man ska ta tillvara på nya affärsmöjligheter. Omvärldsbevakning och anpassningsförmåga är extra viktigt i den digitala eran, när nya tekniker och kundbeteenden förändras i en allt snabbare takt. En digital strategi som är statisk och inte tar hänsyn till förändringar, blir därför snabbt irrelevant. Studien visar ett tydligt samband, de företag som anpassar sin digitala strategi lyckas i högre grad skapa nya digitala produkter eller tjänster.

  digital mognad

  Vi hjälper företag att bli ledare i det digitala landskapet

  Studien visar även att kundförståelse har blivit viktigare för företag inom privat sektor och många styr nu den digitala strategin efter den. Företag samlar in mer kunddata än tidigare och har bättre förutsättningar att lära känna sina kunder, trots detta ser vi allt färre företag som lyckas erbjuda en sammanhängande kundupplevelse. En anledning till detta kan vara bristande förståelse av de verkliga kundbehoven, endast hälften av företagen använder sig av kundresekartläggning för att förstå målgruppen. En annan orsak kan handla om den interna organisationsstrukturen. Med allt flera kanaler där kunderna förväntar sig produkter eller tjänster med hög kvalitet och en sammanhängande upplevelse blir kundresan mer komplex och spänner ofta över hela organisationen. Detta ställer högre krav på företag att samarbeta effektivt över verksamhetsgränserna för att lyckas erbjuda en bra kundupplevelse, oavsett kanal eller tidpunkt.

  Läs även

  Skapandet av nya digitala tjänster eller produkter är ett annat område som vi ser utveckling inom. Cirka två av tre av företag har lanserat en ny digital produkt eller tjänst under det senaste året. Däremot lyckas långt ifrån alla att få sina kunder att använda dessa produkter eller tjänster. Den bristande kundförståelsen som vi nämnt ovan, är en mycket trolig orsak, men studien visar att även arbetssätt och kultur är centrala parametrar för att lyckas lansera erbjudanden som kunderna uppskattar. Studien visar ett tydligt samband mellan företag som arbetar datadrivet och testar koncept samt kundupplevelsen via prototyper. Dessa företag lyckas i högre grad lansera produkter eller tjänster som kunderna använder. De företag som dessutom har utvecklat en innovationsvänlig kultur, där experimenterande och misslyckanden är tillåtet, lyckas i ännu högre utsträckning med sin produkt- eller tjänstelansering.

  Sammanfattningsvis, det som särskiljer digitala ledare från följare är en vägledande digital strategi som genomsyrar organisationen, en djup kundförståelse och en stark innovationsförmåga. De företag som lyckas väl med dessa områden kan i högre grad ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen medför och har större chanser att stärka sina kundrelationer och sin marknadsposition.

  Nedan presenterar vi löpande våra insikter från DMA privat sektor 2017:

  Om studien

  • 200 företag inom privat sektor
  • Företag inom många branscher, exempelvis retail, transport, bank, telecom och media
  • Studien utförs vartannat år sedan 2012
  • Samma metodik används för att undersöka digital mognad inom offentlig sektor 

  Kontakta oss

  Kontakta oss gärna för mer information.

  Sara Tavakolizadeh sara.tavakolizadeh@acando.com +46 (0)70-972 16 26

  Vill du ta del av hela studien?