Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Organisationsstruktur som framgångsverktyg

  Att välja rätt organisationsstruktur är en av de viktigaste digitala framgångsfaktorerna.

  Att tilldela ansvar, tillräckliga mandat och resurser för förändring är en av de grundläggande förutsättningarna för att nå digital mognad. Samtidigt måste förändringen drivas i hela organisationen. Våra årliga studier kring svenska bolags digitala mognad, visar att företag som genomfört organisatoriska förändringar också samarbetar bättre kring den digitala verksamheten. I kontrast till detta visar våra studier även att centraliserat ansvar lämpar sig bättre för digitalt omogna företag.

  De digitala företag som startas idag, från giganter som Facebook och Google till svenska innovatörer som Spotify, kan delvis förklara sina framgångar med att de byggt sina företag med nya arbetssätt och modeller för att fördela ansvar och resurser.

  För att kunna vara snabbrörlig inför digitala förändringar krävs en digitalt ansvarig med tillräckliga resurser och mandat

  Bland de företag som ingår i våra studier anger 64% att de har en person med övergripande ansvar för de digitala kanalerna, men bara 40% anger att den som är digitalt ansvarig har tillräckligt med mandat och resurser för att aktivt kunna driva förändringar. Skillnader i mandat och resurser är stora mellan olika typer av företag. Inom B2C-segmentet uppvisar en högre andel företag förmågor att fördela mandat och resurser än bland B2B-företag. Inom den offentliga sektorn har universitet och högskolor en högre andel med mandat för förändringar än andra offentliga organisationer.

  I sin utveckling mot en digital kultur måste företag bygga upp ansvar och struktur för självbestämmande, anpassning och innovation. Detta för att kunna ställa om mot nya mål och utmaningar. Företag som utsett en digitalt ansvarig med tillräckligt mandat och resurser, anger i dubbelt så hög grad att de snabbt kan utföra förändringar i de digitala kanalerna.

  Läs även

  Att fördela digitalt ansvar

  Ansvaret för den digitala transformationen får inte förbli en enskild persons ansvar, utan måste genomsyra hela organisationen

  Förmågan att skapa en struktur där digitala satsningar kan utvecklas i enlighet med vision och mål samt att kunna ge tydliga mandat och tillräckliga resurser, är några av grundstegen till digital mognad. När det kommer till fördelning av ansvar över de digitala kanalerna säger vår erfarenhet att många företag väljer att utnyttja externa resurser i stället för att utveckla egen kompetens. Detta kan kortsiktigt vara en effektiv lösning, men i ett längre perspektiv måste svenska företag utveckla kompetensen själva.

  En anledning till varför många företag avstår från att utveckla intern kompetens, förefaller vara att det krävs stora organisatoriska förändringar. Men våra studier visar att det kan vara mödan värt. Företag som gjort förändringar anger i en betydligt högre grad att det finns ett naturligt sätt att samarbeta kring digitala initiativ. Om man tittar på hur väl företag lyckas att integrera sin digitala verksamhet i affärsstrategin, så ser vi att en högre andel av de företag som är duktiga på samarbete också är mer framgångsrika i sina digitala satsningar. En decentraliserad organisationsstruktur är inte nödvändigtvis den bästa lösningen för alla företag. Våra studier visar att företag med låg mognadsnivå utvecklas snabbare om ansvaret i stället fördelas centralt.

  När centraliserade lösningar är bättre

  Ett av de viktigaste initiativen i en digital övergång är att anpassa organisationen rätt. Att fördela det digitala ansvaret till en central enhet lämpar sig bättre för företag som befinner sig i början av sin utveckling. När företag väl utvecklat en tydlig målbild och en förståelse för sin digitala närvaro lämpar sig en decentraliserad lösning bättre.

  Vi hjälper företag att bli ledare i det digitala landskapet


  Våra studier visar att företag som befinner sig i början av sitt utvecklingsarbete blir mer effektiva av att centralisera mandat och resurser för de digitala initiativen. De branscher som i tidigare studier haft en låg digital mognad och som valt att centralisera sitt ansvar för de digitala förflyttningarna, har också lyckats bättre. Företag som uppger att de har brister i förmågan att samarbeta kring digitala satsningar, men som valt att centralisera ansvaret är också mer framgångsrika i sitt förändringsarbete. När företag väl har utvecklat sina digitala förmågor, lämpar sig en decentraliserad organisationsstruktur mer väl. Våra studier visar att digitalt mogna företag som decentraliserat sitt ansvar också har en tydligare målbild av sin digitala närvaro och en bättre förståelse för hur målen påverkar intäkter och kostnader.

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Erik Brandrup-Wognsen Stockholm erik.brandrup-wognsen@itch.se +46 (0)70-250 76 58

  Eller vill du bli kontaktad?